50 jaar Vakbonds educatie in Suriname

Tips


20230318 20230317 20230316 20230315 20230314 20230313 20230311 20230310 20230309 20230308 20230307 20230306 20230304 20230303 20230302 20230301 20230227


Zaterdag 18 Maart 2023
Vaderschapsverlof is bestemd voor de echtgenoot of partner met werkelijk verblijf in dezelfde woning, hetgeen moet blijken uit een uittreksel van het CBB. De partner moet minimaal 18 maanden geregistreerd staan bij de werkgever ten tijde van de melding.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 17 Maart 2023
Als de werkgever de verschuldigde premie niet heeft betaald aan het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof, is het fonds gerechtigd de aanvraag voor doorbetaald ouderschapsverlof te weigeren.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 17 Maart 2023
Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de zorg, begeleiding en opvoeding van hun kinderen, op een manier die in lijn is met de rechten van het kind.
Donderdag 16 Maart 2023
De werkgever is verplicht de werknemer het bewijs te verschaffen dat hij de maandelijkse premie heeft gestort op rekening van het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 15 Maart 2023
Spelen, sporten en creatieve activiteiten zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Alle kinderen moeten daarom de tijd en de ruimte krijgen om te spelen.
Woensdag 15 Maart 2023
De werkgever is verplicht per april 2023 de werknemersbijdrage bij de loonbetaling in te houden en het volledig bedrag van de premie, aangevuld met de werkgeversbijdrage, maandelijks te storten op rekening van het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 14 Maart 2023
Als een werkgever in gebreke blijft de verschuldigde premie te voldoen aan het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof (FVO) uiterlijk op de veertiende dag na het verstrijken van de betreffende maand, kunnen verschuldigde bijdragen door de bevoegde fiscale diensten worden gevorderd in de vorm van aanslagen. FONDS VOORZIENINGEN OUDERSCHAPSVERLOF (FVO)
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 13 Maart 2023
In alle beslissingen die genomen worden over kinderen, moet het belang van het kind een eerste overweging vormen.
Maandag 13 Maart 2023
De werkgever is verplicht per april 2023 de werkgevers- en werknemersbijdrage, een bedrag gelijk aan 1% van het brutoloon van de werknemer, te storten op rekening van het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 11 Maart 2023
Het is de werknemer verboden gedurende het zwangerschapsverlof, het bevallingsverlof of het vaderschapsverlof tegen betaling, in welke vorm dan ook, arbeid te verrichten
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 10 Maart 2023
Tussen kinderen mag niet worden gediscrimineerd.
Vrijdag 10 Maart 2023
De werkgever stelt de zwangere werknemer met behoud van het loon in de gelegenheid de noodzakelijke zwangerschapsonderzoeken tijdens werktijd te ondergaan.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 09 Maart 2023
Indien de zwangere werknemer een geneeskundige verklaring van de behandelende arts overlegt, waaruit blijkt dat zij in het geheel geen staand werk mag verrichten, mag de werkgever haar daartoe niet verplichten.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 08 Maart 2023
Maakt u zich niet schuldig aan schending of veronachtzaming van de rechten van kinderen.
Woensdag 08 Maart 2023
ue werkgever mag ae werknemer geen nachtarbeid doen verrichten, gedurende de zwangerschap en gedurende ten minste 4 (vier) weken onmiddellijk volgend op het bevallingsverlof indien de werknemer daartoe een geneeskundige verklaring van de behandelende arts overlegt.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 07 Maart 2023
De werkgever mag de werknemer niet ontslaan of op andere wijze benadelen in zijn arbeidsvoorwaarden wegens de omstandigheid dat de werknemer vaderschapsverlof heeft aangevraagd of vaderschapsverlof aan hem is verleend
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 06 Maart 2023
De rechten uit het Kinderrechtenverdrag gelden onverkort voor elk kind.
Maandag 06 Maart 2023
De werknemer die zwangerschaps-en bevallingsverlof heeft genoten, heeft het recht om terug te keren naar het werk en wel in dezelfde dan wel een gelijkwaardige functie en met behoud van dezelfde beloning en voorzieningen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 04 Maart 2023
Het is de werkgever verboden om opzettelijk onjuiste informatie te verstrekken aan het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 03 Maart 2023
Kinderrechten zijn er voor alle kinderen, ongeacht hoe oud ze zijn, waar ze vandaan komen, hoe ze eruit zien of ze arm of rijk zijn.
Vrijdag 03 Maart 2023
Het begin van het zwangerschapsverlof wordt bepaald door de werknemer zelf. Van belang is dat de werkgever tijdig op de hoogte wordt gesteld zodat deze de periode van verlof kan inplannen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 02 Maart 2023
Heeft u een thuiswerker in dienst? U bent dan verplicht de maandelijkse werkgevers-/ werknemersbijdrage af te dragen aan het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 01 Maart 2023
Kinderrechten zijn minimumeisen waaraan voldaan dient te worden in de omgang met kinderen.
Woensdag 01 Maart 2023
Thuiswerkers die werkzaamheden uitvoeren in en rondom het huishouden en/of ten behoeve van een gezin zoals: verzorgers, interieurverzorgers, chauffeurs, tuinlieden, etc. maken ook aanspraak op doorbetaald ouderschapsverlof.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 27 Februari 2023
Laten wij als volwassenen alles aan doen om de rechten van het kind voor alle kinderen te realiseren.
Maandag 27 Februari 2023
Welke werknemers maken aanspraak op vaderschapsverlof? De mannelijke werknemer van wie de echtgenote of bij de werkgever geregistreerde partner, zwanger of bevallen is van een kind.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zondag 19 Februari 2023
De werkgever mag de arbeidsovereenkomst met een werknemer niet opzeggen gedurende de zwangerschap en na haar bevalling anders dan vanwege dringende redenen. Werkgevers zijn verplicht hun werknemers te registreren bij het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 18 Februari 2023
De vrouwelijke werknemer en indien van toepassing de vader, moeten binnen 7 werkdagen na de bevalling, middels een geboorteakte van het CBB, de bevalling kenbaar maken aan de werkgever.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 17 Februari 2023
Wees duidelijk naar uw kind, spreek duidelijke taal. Geen hele verhalen of preken, maar duidelijk vertellen wat uw kind wel of juist niet moet doen.
Donderdag 16 Februari 2023
De werknemer is verplicht om uiterlijk aan het eind van de 20 weken van de zwangerschap deze te melden aan de werkgever. Ook de vermoedelijke datum van bevalling moet worden gemeld aan de werkgever, hetgeen moet blijken uit een verklaring van de huisarts.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 15 Februari 2023
Ga met jouw kind om, zoals je wilt dat hij met jou en anderen omgaat.
Woensdag 15 Februari 2023
De werkgever is bij elke loonbetaling aan zijn werknemer verplicht de werknemersbijdrage in te houden en die samen met de werkgeversbijdrage, af te dragen aan het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 14 Februari 2023
Het loon dat het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof op rekening van de werkgever stort, dient onmiddellijk te worden uitgekeerd aan de werknemer voor wie het loon is bestemd.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 13 Februari 2023
Heb respect voor elkaar als ouders, daar leren de kinderen van.
Maandag 13 Februari 2023
Onder ouderschapsverlof wordt verstaan: zwangerschapsverlof, bevallingsverlof en vaderschapsverlof. Werkgevers zijn verplicht al hun werknemers te registreren bij het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 21 Januari 2023
De werkgever dient een bedrijfsbeleid te ontwikkelen r met betrekking tot gelijke r beloning voor gelijkwaardig werk en de uitwerking daarvan.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 20 Januari 2023
Stimuleer uw kind in zijn ontwikkeling door hem/haar voor te lezen, spelletjes met hem/haar te spelen en samen huiswerk met hem/haar te maken.
Vrijdag 20 Januari 2023
De werkgever dient het principe van 'gelijk loon voor gelijkwaardig iiwerk' toe te passen bij de vaststelling van het loon.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 19 Januari 2023
De werkgever mag geen onderscheid maken tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers bij de vaststelling van het loon en andere arbeidsvoorwaarden.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 18 Januari 2023
Geef uw kind aandacht!
Woensdag 18 Januari 2023
Alle arbeidsvoorwaarden in een bedrijf voor de vaste medewerkers, gelden ook voor de tijdelijke krachten.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 17 Januari 2023
De werkgever mag geen onderscheid maken tussen werknemers op grond van het al dan niet tijdelijk karakter van de arbeidsovereenkomst.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 16 Januari 2023
Blijf uw kind voorlezen en knuffelen!
Maandag 16 Januari 2023
Het is de werkgever verboden een zwangerschapstest af te doen nemen van een sollicitant of van een werknemer ter continuering van de dienstbetrekking.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 14 Januari 2023
Het is de werkgever verboden een hiv-test af te doen nemen van een sollicitant of van een werknemer ter continuering van de dienstbetrekking.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 13 Januari 2023
Zorg goed voor jezelf.
Vrijdag 13 Januari 2023
De werkgever is verplicht specifieke maatregelen te treffen tegen geweld en pesten ter bescherming van werknemers die leven met het hiv-virus en andere chronische aandoeningen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 12 Januari 2023
De werkgever is verplicht specifieke maatregelen te treffen tegen geweld, pesten en seksuele intimidatie ter bescherming van zijn werknemers.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 11 Januari 2023
Maak tijd om samen iets te doen met jouw kind.
Woensdag 11 Januari 2023
Heeft u een tijdelijk contract? Uw werkgever mag u niet anders behandelen dan collega's met een vast contract.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 10 Januari 2023
Onderscheid maken op de werkvloer tussen medewerkers komt neer op discriminatie.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 09 Januari 2023
Je mag redelijk gedrag van een kind verwachten, maar verwacht niet dat jouw kind 111 perfect is.
Maandag 09 Januari 2023
Een werkgever mag op de werkvloer geen onderscheid maken tussen medewerkers op basis van het wel of niet gehuwd zijn.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 07 Januari 2023
Een werkgever mag op de werkvloer geen onderscheid maken tussen medewerkers op basis van politieke overtuiging, gezinsverantwoordelijkheid, zwangerschap, leeftijd, etc
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 06 Januari 2023
Als jouw kind niet luistert dan moet je ingrijpen!
Vrijdag 06 Januari 2023
Een werkgever mag op de werkvloer geen onderscheid maken tussen medewerkers op basis van seksuele geaardheid, oriëntatie en genderidentiteit, h iv-status, etc.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 05 Januari 2023
Een werkgever mag op de werkvloer geen onderscheid maken tussen medewerkers op basis van ras, sekse, religie, huidskleur, etnische afkomst, nationale afkomst, en sociale oorsprong, etc.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 04 Januari 2023
Vertel ook wat de gevolgen zijn als jouw kind zich niet aan de regels houdt.
Woensdag 04 Januari 2023
De werkgever is verplicht specifieke maatregelen te treffen tegen geweld en seksuele intimidatie ter bescherming van jeugdige werknemers en vrouwen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 03 Januari 2023
Iedere werkgever is verplicht om gevallen van seksuele intimidatie die zich hebben voorgedaan te registreren en op te lossen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 02 Januari 2023
Stel duidelijke basisregels op, zodat jouw kind weet hoe hij/zij zich moet gedragen.
Maandag 02 Januari 2023
Iedere werkgever is verplicht om schriftelijk een beleid vast te leggen tegen geweld en seksuele intimidatie op de werkplek.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 10 December 2022
Spreek de dader van seksueel molest terstond aan op zijn ongewenst gedrag.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 09 December 2022
Internet heeft geen Delete-toets. Alles wat je online zet, is bijna onmogelijk om op een later tijdstip weer te Im verwijderen.
Vrijdag 09 December 2022
Ga het gesprek aan met de dader die je seksueel intimideert. Hoe langer je wacht, hoe moeilijker het wordt om de dader erop aan te spreken.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 08 December 2022
Heb je moeite om je grenzen aan te geven? Stop met de passiviteit, ga de confrontatie aan.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 07 December 2022
Sociale media zijn ongeschikt voor kinderen.
Woensdag 07 December 2022
Op het moment dat jouw baas of een collega ongewenst jouw lichaam binnendringt, is er sprake van verkrachting, ongeacht of er geweld aan te pas komt. Stap naar de politie!
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 06 December 2022
Elke vorm van ongewenste betasting wordt bestempeld als aanranding.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 05 December 2022
Vermijd het filmen van slachtoffers, toon in de plaats daarvan steun en medeleven.
Maandag 05 December 2022
Nafluiten en staren naar jouw collega of medewerker is seksueel grensoverschrijdend gedrag. Stop ermee!
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 03 December 2022
Ongewenst gedrag op de werkvloer dient tijdig te worden aangepakt door de werkgever, door duidelijke gedragsregels op te stellen en er actief op toe te zien dat het personeel deze naleeft.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 02 December 2022
Doe terstond aangifte bij de politie als jouw baas of een collega of een medewerker jou heeft aangerand of verkracht.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 02 December 2022
Als een pestkop dreigt om je te mishandelen omdat je niet reageert, vertel het dan direct aan iemand die kan ingrijpen.
Donderdag 01 December 2022
Doe terstond aangifte bij de politie als jouw baas of een collega of een medewerker jou heeft aangerand of verkracht.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 30 November 2022
Word je seksueel geïntimideerd? Denk niet dat het aan jezelf ligt of dat je preuts of kleinzielig bent en dat het vanzelf wel overgaat. Onderneem actie!
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 30 November 2022
Het tonen van emoties als reactie op plagen leidt er in de meeste gevallen toe dat de pestkop je nog meer zal plagen.
Dinsdag 29 November 2022
Buig als slachtoffer niet voor de dader van seksuele intimidatie die vindt dat je 'kinderachtig' of 'preuts' doet.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 28 November 2022
Buig als slachtoffer niet voor zijn agressie als de dader van seksuele intimidatie jou verwijt dat je zijn carrière wil ruïneren met jouw aantijgingen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 28 November 2022
Het spreken op een zelfverzekerde toon laat zien dat je niet zult buigen voor plagerij.
Zaterdag 19 November 2022
Bij seksueel getinte aandacht bepaalt de ontvanger of de-- aandacht wel of niet gewënst is.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 18 November 2022
Beoordeel uw werknemers op kennis, inzet, werkhouding, vaardigheden en functioneren, maar niet op hun uiterlijk of op het wel of niet ingaan op uw avances.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 18 November 2022
Ontdek je talenten!
Donderdag 17 November 2022
Zet de dader van seksueel molest direct op zijn plaats, want de intimiteiten ontwikkelen zich meestal van een te verdragen naar een onhoudbare situatie.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 16 November 2022
Bij seksuele intimidatie gaat het om de dader die een persoonlijke grens van een collega of medewerker heeft overschreden.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 16 November 2022
Neem de tijd om naar andere voorbeeldige jongeren te luisteren.
Dinsdag 15 November 2022
Seksuele intimidatie wordt als zodanig benoemd, zodra een persoon zich seksueel geïntimideerd voelt.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 14 November 2022
Discriminatie op de werkvloer uit zich in bijvoorbeeld denigrerende of generaliserende opmerkingen, uitsluiten, intimideren, maar ook in zaken als ongelijke behandeling.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 14 November 2022
Op straat hangen kan je toekomst in gevaar brengen.
Zaterdag 12 November 2022
Agressie en geweld, discriminatie, pesten en seksuele intimidatie, zijn ongewenst gedrag op de werkvloer.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 11 November 2022
Doe actief mee tijdens de lessen.
Vrijdag 11 November 2022
Vormen van overdadig contact zoeken via mobiele telefoon, WhatsApp, sms, chat of overige social media, kunnen door jouw collega ervaren worden als seksuele intimidatie.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 10 November 2022
Een arm om de schouder, beetpakken, knijpen, zoenen, brasa geven of in jouw collega 'comfortzone' komen, kan ervaren worden als seksuele intimidatie.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 09 November 2022
Let goed op bij het oversteken!
Woensdag 09 November 2022
Iedereen bepaalt zelf waar de grens ligt tussen gewenst en ongewenst gedrag. Geef ondubbelzinnig aan waar jouw grens ligt.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 08 November 2022
Wat voor de één onschuldig is, kan voor de ander als vervelend, ongewenst, of intimiderend worden ervaren. Het is belangrijk dat de perceptie van het slachtoffer serieus wordt genomen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 07 November 2022
Help je omgeving schoon te houden, zo voorkom je dat het onder water loopt door verstopte afvoersystemen.
Maandag 07 November 2022
Seksuele intimidatie kan opzettelijk plaatsvinden, maar ook onbedoeld. Dit maakt het soms een lastig te herkennen probleem. Het gaat hierbij namelijk niet om de intentie van de dader, maar om hoe de ontvanger het ervaart.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 29 Oktober 2022
De werknemer die meent slachtoffer te zijn van geweld of seksuele intimidatie, heeft het recht een klacht in te dienen bij de werkgever of de Arbeidsinspectie.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 28 Oktober 2022
Leer waardering op te brengen voor hetgeen je hebt.
Contact ons

Adres: Arabistraat 7 - Geyersvlijt - Suriname
Telefoon: +597 450052 / +597 459336 / +597 459332
Fax: +597 452992
E-mail: sivis2013@gmail.com