50 jaar Vakbonds educatie in Suriname

Tips


20220730 20220729 20220728 20220727 20220726 20220725 20220723 20220722 20220721 20220720 20220719 20220718


Zaterdag 30 Juli 2022
De vakantie- of verlofdagen worden telkenmale genoten na afloop van een kalenderjaar. Bijvoorbeeld: uw verlofdagen die u in 2022 heeft opgebouwd, mag u pas opnemen in het jaar 2023.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 29 Juli 2022
Zet je studie boven alles, zolang het niet in gedrang komt met je mentale of fysieke gezondheid.
Vrijdag 29 Juli 2022
Bij verlofaanvraag houdt de werkgever zoveel mogelijk rekening met de belangen en verlangens van de werknemer.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 28 Juli 2022
Bij verlofaanvraag heeft de werkgever het laatste woord. Het tijdstip van begin en eind van de vakantie of verlof wordt door de werkgever tijdig in overleg met de werknemer vastgesteld.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 28 Juli 2022
Zorg ervoor dat je zelfstandig bent, wees niet afhankelijk van een partner.
Woensdag 27 Juli 2022
De werkgever is verplicht de werknemer het loon te betalen over de nationale feestdagen die met de zondag gelijkgesteld zijn, als die dagen niet op zondag vallen en daarop geen arbeid wordt verricht.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 26 Juli 2022
De inburgeringstest voor vreemdelingen die de Surinaamse arbeidsmarkt wensen te betreden, is niet verplicht voor hen die langer dan 5 jaar hun hoofd- en werkelijk verblijf hebben gehad in Suriname, evenmin voor hen die de Nederlandse taal kunnen spreken.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 25 Juli 2022
Een condoom is goedkoper dan het opvoeden van een kind waarop je je niet voorbereid hebt.
Maandag 25 Juli 2022
Bij de aanvraag van een werkvergunning voor een vreemdeling die langer dan 6 maanden werkzaam zal zijn in ons land, is over het algemeen de vreemdeling verplicht een inburgeringstest te ondergaan voordat die zich op de arbeidsmarkt mag begeven.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 23 Juli 2022
Uitzendwerk is tijdelijke arbeid zoals bij spoedeisend werk dat onmiddellijk moet worden uitgevoerd om dreigende ongevallen te voorkomen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 22 Juli 2022
Een mislukte plan is een stap dichterbij de realisatie van jouw doel.
Vrijdag 22 Juli 2022
Uitzendwerk is tijdelijke arbeid zoals bij aanvang van nieuw werk in een bedrijf.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 21 Juli 2022
Uitzendarbeid is tijdelijke arbeid zoals bij toevallige vermeerdering van het werk in een bedrijf.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 20 Juli 2022
Stel doelen voor jezelf en streef die altijd na.
Woensdag 20 Juli 2022
Uitzendwerk is tijdelijke arbeid zoals bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst, in afwachting van de daadwerkelijke indiensttreding van de vaste werknemer die de werknemer moet vervangen wiens arbeidsovereenkomst is beëindigd.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 19 Juli 2022
Uitzendarbeid is tijdelijke arbeid zoals gedurende de duur van de opschorting van een arbeidsovereenkomst met een werknemer, behalve in geval van een collectief arbeidsconflict.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 18 Juli 2022
Blijf jezelf evalueren.
Maandag 18 Juli 2022
Uitzendarbeid is tijdelijke arbeid zoals bij tijdelijke afwezigheid van een vaste werknemer gedurende de duur van diens afwezigheid.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 18 Juli 2022
Motivatie is intern.Jij alleen kan jezelf succesvol maken.
Zaterdag 16 Juli 2022
Het minimumloon is niet van toepassing op diplomatiek en consulair personeel dat in dienst is van in Suriname gevestigde buitenlandse mogendheden, op basis van het ambtenarenrecht van die mogendheden.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 15 Juli 2022
Motivatie is intern.Jij alleen kan jezelf succesvol maken.
Vrijdag 15 Juli 2022
Het lokaal personeel van gevestigde volkenrechtelijke organisaties in Suriname mag niet minder verdienen dan het minimumloon.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 14 Juli 2022
Het is verboden voor de werkgever om met zijn werknemer te bedingen dat hij akkoord gaat met een loon minder dan het wettelijk vastgesteld minimumloon. Elk beding en elke rechtshandeling waarbij inbreuk wordt gemaakt op de rechten en de plichten van de werknemer in dit verband zijn nietig.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 13 Juli 2022
Wees nederig wanneer je de kans krijgt om nieuwe dingen aan te Ieren die jouw karakter zullen verbeteren.
Woensdag 13 Juli 2022
Het is verboden voor de werkgever om een overeengekomen hoger loon terug te draaien naar het niveau van het wettelijk vastgesteld minimumloon.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 12 Juli 2022
In het kader van toezicht op de uitvoering van het minimumloon, is de werkgever verplicht de arbeidsinspecteurs alle medewerking te verlenen, zoals de toegang tot de bedrijfsterreinen en gebouwen, inzage in het personeelsbestand, waaronder de lonen en loondelen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 11 Juli 2022
Leer jezelf altijd als eerst te respecteren.
Maandag 11 Juli 2022
De werkgever is verplicht aan de werknemer een betaalbewijs voor het betalen van loon te verschaffen waarin duidelijk is aangeduid hoe het brutoloon is opgebouwd en wat de verschillende inhoudingen zijn alsmede de omvang daarvan
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 09 Juli 2022
Het minimumloon is niet van toepassing op werknemers die reeds beschikken over een loon dat hoger is dan het minimumloon.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 08 Juli 2022
Er gaan te veel dingen mis op deze aarde, maar zorg ervoor dat het niet mis gaat met jouw leven
Vrijdag 08 Juli 2022
Uit te betalen vergoeding aan overwerk, zal het geldende minimumloon als uitgangspunt hebben.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 07 Juli 2022
Het is verboden een arbeidsovereenkomst aan te gaan tegen een loon dat lager is dan het minimumloon.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 06 Juli 2022
Wees niet lui, want je weet nooit wat de dag van morgen brengt.
Woensdag 06 Juli 2022
De Arbeidsinspectie dient binnen 14 werkdagen na een klacht te hebben ontvangen over het minimumloon, een onderzoek in te stellen waarna de werknemer geïnformeerd dient te worden over haar bevindingen en over de maatregelen die genomen zullen worden.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 05 Juli 2022
De werknemer, die constateert dat de werkgever nalaat het minimumloon te betalen, heeft de plicht dit onmiddelijk te melden bij de Arbeidsinspectie.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 04 Juli 2022
Plaats je mentale gezondheid boven alles.
Maandag 04 Juli 2022
De werkgever die niet tenminste het minimumloon betaalt, maakt zich schuldig aan een overtreding en kan gestraft worden met een geldboete van de vierde categorie.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 25 Juni 2022
Iedere werknemer in Suriname heeft recht op tenminste het minimumuurloon van SRD 20,00. Dit is het laagste bedrag dat een werkgever wettelijk verplicht is aan loon per uur te betalen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 24 Juni 2022
Wees niet bang om fouten te maken, want niemand is perfect.
Vrijdag 24 Juni 2022
Het algemeen minimumuurloon van SRD 20,00 is niet bedoeld voor personen die over goede schoolpapieren, competenties en werkervaring bezitten. Die verdienen uiteraard een beter loon.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 23 Juni 2022
Niets belet werkgevers om hun werknemers een loon te betalen dat boven het vastgestelde algemeen minimumuurloon van SRD 20,00 ligt.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 22 Juni 2022
Het is gevaarlijk stress op te bouwen, dus als je met wat zit, praat erover.
Woensdag 22 Juni 2022
Het algemeen minimumuurloon is slechts bedoeld voor personen die geen schoolpapieren hebben, geen competenties bezitten en geen werkervaring hebben.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 21 Juni 2022
Het algemeen minimumuurloon van SRD 20,00 is geen vrijbrief voor de werkgever om zijn werknemers en toekomstige werknemers per se het minimumloon te betalen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 20 Juni 2022
Alhoewel tegenslagen niet leuk zijn, is het belangrijk om daar lering uit te trekken.
Maandag 20 Juni 2022
Het algemeen minimumuurloon is vastgesteld op SRD 20,00 voor alle sectoren, inclusief voor de sectoren Thuiszorg en Beveiliging.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 04 Juni 2022
Een ontslag op staande voet kan pas gegeven worden als er sprake is van een zogenaamde dringende reden. U moet hierbij denken aan een ernstige verwijtbare gedraging van de werknemer zoals: diefstal, verduistering, mishandeling of een grove belediging van een collega of van de werkgever. Ook werkweigering kan een reden voor ontslag op staande voet opleveren.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 03 Juni 2022
Leer jezelf te ontdekken en studeer naar jou eigen vermogen.
Vrijdag 03 Juni 2022
Seksuele intimidatie kan leiden tot werkstress en ziekteverzuim en uiteindelijk tot langdurige uitval en mogelijk zelfs tot arbeidsongeschiktheid. Verzet je daarom al in het prille begin tegen elke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 02 Juni 2022
Daar waar mensen met elkaar samenwerken bestaat het risico op ongewenste gedragingen zoals pesten, seksuele intimidatie en discriminatie. Maak daarom beleid binnen uw bedrijf ter voorkoming van ongewenste gedragingen welke niet bevorderlijk zijn voor een goede werksfeer.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 01 Juni 2022
Wees niet bang om hulp te vragen, ook al snapt de hele klas de leerkracht. Aan het eind van de dag is het jou leven.
Woensdag 01 Juni 2022
Geef uw werknemers permanent voorlichting over hoe ze seksueel grensoverschrijdend gedrag op het werk kunnen herkennen en hoe ze zelf kunnen bepalen dat bepaald gedrag niet over hun grens gaat.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 31 Mei 2022
Het is goed mogelijk dat jij niet van bewust bent dat jij je schuldig maakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag op het werk. Een opmerking kan misschien bedoeld zijn als grapje, maar dat kan jouw collega tegen de schenen schoppen. Dus let op wat je zegt en hoe je het zegt.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 30 Mei 2022
Probeer geen speciale dag te kiezen om te starten met je studie, want de tijd wacht op niemand.
Maandag 30 Mei 2022
Bij seksueel grensoverschrijdend gedrag gaat het om opmerkingen, gebaren en handelingen die seksueel getint zijn en die werknemers als ongewenst ervaren. Maak jouw collega al bij de eerste poging duidelijk dat hij/zij daarmee stopt. Laat hem/haar weten dat bij herhaling jij onmiddellijk over zal gaan tot het indienen van een klacht.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 28 Mei 2022
Zelfverzekerd zijn en daarmee een zelfverzekerde indruk maken op uw chef en collega's, is van belang in het verkrijgen van meer respect op het werk.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 27 Mei 2022
Studeren vraagt naast motivatie ook om discipline, doorzettingsvermogen, eigen initiatief, nieuwsgierigheid en enthousiasme.
Vrijdag 27 Mei 2022
Voelt u zich gepest op het werk? Spreek de pester aan op zijn gedrag. Vertel wat het gedrag met u doet. Misschien begrijpt uw collega niet dat het voor u geen 'grapjes' zijn.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 26 Mei 2022
Niet iedereen heeft dezelfde opvatting over grensoverschrijdend gedrag op het werk. Wat voor de ene medewerker oké is, kan aanstotelijk zijn voor de ander. Bepaal daarom waar jouw grens ligt en geef jouw grens duidelijk aan bij collega's en leidinggevenden.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 25 Mei 2022
Educatie stopt nooit ook al ben je een drop-out. Het is dus beter je studie weer op te pakken.
Woensdag 25 Mei 2022
Bij grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer spelen afhankelijkheid en macht een grote rol. Als u als directeur of chef uw werknemer probeert te versieren, weest u ervan bewust dat u misbruik maakt van uw machtspositie.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 24 Mei 2022
Houd rekening met jouw omgeving en doe geen dingen die collega's storen en kwetsen of waaraan ze aanstoot nemen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 23 Mei 2022
Alleen ga je snel, maar met trouwe vrienden ga je verder in het leven.
Maandag 23 Mei 2022
Goed werkgeverschap houdt in dat de werkgever zich zorgvuldig gedraagt tegenover zijn werknemers en dat hij geen misbruik maakt van de sterke positie die hij als werkgever heeft.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 07 Mei 2022
Houd rekening met beperkingen van werknemers met een handicap of chronische aandoening bij het maken van taakomschrijvingen en roosters. Laat het werk passen bij wat die werknemer kan doen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 06 Mei 2022
Op straat hangen kan jouw toekomst in gevaar brengen.
Vrijdag 06 Mei 2022
Een vrouw mag niet ontslagen worden vanwege een zwangerschap en moet de werkgever rekening houden met mogelijke gevaren voor de zwangere vrouw en het ongeboren kind. Bijvoorbeeld mag ze niet tillen en bukken.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 05 Mei 2022
Maakt u grappen over de geaardheid van uw collega? U maakt zich dan schuldig aan pesten en discriminatie op het werk. Stop met elke vorm van discriminatie op het werk, zowel direct als indirect.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 04 Mei 2022
Als jouw ouders hun uiterste best doen om jou een succesvolle toekomst te bieden, ben je al één van de gezegende mensen op aarde.
Woensdag 04 Mei 2022
Elke vorm van pesten van een collega kan hem/haar onzeker maken en zijn of haar gevoel van eigenwaarde aantasten. Stop daarom met het bespotten, minachten, uitschelden, bedreigen, kleineren, vernederen en/of buitensluiten van jouw collega.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 03 Mei 2022
Om vast te stellen of een opmerking of een handeling grensoverschrijdend is op de werkvloer, is het belangrijk om te dit te bekijken vanuit het oogpunt van het slachtoffer, dus niet van de dader.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 02 Mei 2022
Wees tevreden met jouw huidige zegeningen/ kansen, maar kies er wel altijd voor naar een beter leven te streven.
Maandag 02 Mei 2022
Grensoverschrijdend gedrag op het werk zijn handelingen die niet geaccepteerd worden door jouw collega die zich in zijn eer gekrenkt voelt. Degene die ermee wordt geconfronteerd bepaalt of het gedrag ongewenst en onaangenaam is.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 30 April 2022
Grapjes maken naar een collega toe of een collega een brasa geven hoeft niet per definitie grensoverschrijdend te zijn, zolang de ander het maar goedkeurt.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 29 April 2022
Leer een goed voorbeeld voor jouw familieleden te zijn.
Vrijdag 29 April 2022
De persoon die op een ongewenste manier is bejegend door zijn collega heeft uiteraard zelf de keus of deze direct een klacht indient of om het probleem met de collega in eerste instantie uit te praten.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 28 April 2022
Merk je dat jouw collega aanstoot neemt aan een grapje of opmerking van je? Bied je verontschuldigingen terstond aan en geef de garantie aan jouw collega dat het niet meer zal gebeuren en dat je op een correcte manier de werkrelatie zal voorzetten.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 27 April 2022
Zorg ervoor dat jouw ouders actief betrokken zijn in jouw scholing en in het vormen van jouw persoonlijkheid.
Woensdag 27 April 2022
Als een werknemer zijn werkgever of zijn collega mishandelt, grovelijk beledigt, of op ernstige wijze bedreigt, loopt hij het risico op staande voet te worden ontslagen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 26 April 2022
Als dader en slachtoffer die betrokken zijn bij een geval van ongewenst gedrag op het werk besluiten om onderling tot een vergelijk te komen, is het belangrijk dat ze met elkaar afspreken onder welke voorwaarden beide verder met elkaar kunnen werken.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 25 April 2022
Wees gehoorzaam tegenover jouw ouders, maar wees ook in staat kritische keuzes te maken als jouw ouders geen positieve invloed op jouw leven hebben.
Maandag 25 April 2022
Krijg je te maken met ongewenst gedrag op het werk? Spreek de persoon terstond aan op zijn/ haar gedrag. Blijf de persoon doorgaan? Aarzel dan niet om een officiële klacht in te dienen tegen de persoon.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 23 April 2022
Beleid tegen ongewenst gedrag op het werk dient enerzijds gericht te zijn op het zo veel mogelijk voorkomen van ongewenste omgangsvormen en anderzijds op adequate procedures om ongewenste omgangsvormen te stoppen en herhaling ervan te voorkomen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 22 April 2022
Ongeacht jouw thuissituatie, maak het beste van jouw Ieven.Laat het je niet weerhouden en laat jouw thuissituatie altijd een motivatie zijn om een beter leven te leiden.
Vrijdag 22 April 2022
Een klachtstructuur binnen uw bedrijf kan helpen dat medewerkers incidenten van ongewenst gedrag direct aankaarten en dat de collega die zich schuldig hieraan heeft gemaakt terstond wordt aangesproken op zijn ongewenst gedrag.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 21 April 2022
Uw personeel moet voorgelicht zijn over het herkennen en aanpakken van pesten, arbeidsdiscriminatie en seksueel overschrijdend gedrag. Zorg daarom voor regelmatige voorlichting hieromtrent aan uw personeel.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 20 April 2022
Zorg ervoor dat jij een betere thuissituatie voor jouw kinderen creëert door jezelf te ontwikkelen.
Woensdag 20 April 2022
Uw bedrijf heeft gedragsregels nodig die ervoor zorgen dat iedereen weet wanneer er sprake is van pesten, arbeidsdiscriminatie en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Gedragsregels dragen bij aan een sociaal veilig werkklimaat.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 19 April 2022
Om ongewenste gedragingen op het werk te voorkomen, is het belangrijk om gedragsregels te hebben in uw bedrijf voor onderlinge communicatie en hoe met elkaar om te gaan op de werkvloer.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 18 April 2022
Indien je ouders hebt die hun best doen jouw studie te betalen, is het noodzakelijk om gretig gebruik van deze kans te maken. Niet een ieder heeft de mogelijkheid om naar school te gaan.
Maandag 18 April 2022
Heeft u veel jonge vrouwen in dienst? Let dan extra op het tegengaan van zwangerschapsdiscriminatie.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 16 April 2022
Je kunt op verschillende manieren melding maken van seksueel ongewenst gedrag. Dit kan onder andere bij uw leidinggevende, de maatschappelijk werker in uw bedrijf als die er is, een vertrouwenspersoon of de bedrijfs- of huisarts. Accepteer geen ongewenst gedrag, maak er in ieder geval melding van.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 15 April 2022
Accepteer geen onbekend vriendschapsverzoek, want het kan gevaren opleveren voor jouw &persoonlijke gegevens en privacy.
Vrijdag 15 April 2022
Ga na of andere collega's of medewerk-ers ook last hebben van de persoon die jou seksueel intimideert. Samen sta je sterker!
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 14 April 2022
Het is verstandig om gebeurtenissen die als seksuele intimidatie ervaren worden op schrift te stellen en zo nodig een dossier bij te houden.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 13 April 2022
Plaats of bekijk motiverende teksten/video's op sociale media.
Woensdag 13 April 2022
Ongewenste intimiteiten ontwikkelen zich vaak langzaam, waardoor een grens soms moeilijk is te trekken. Het slachtoffer bepaalt de grens. Wacht niet te lang, hoe eerder wordt ingegrepen, hoe beter.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 12 April 2022
Het is van belang om de collega die seksueel geïntimideerd wordt zo veel mogelijk te steunen door hem/haar serieus te nemen, medeleven te tonen, en aan te moedigen om hulp in te schakelen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 11 April 2022
Doe niet mee aan gekke en krankzinnige sociale mediatrends, want ze kunnen jouw leven in reëel gevaar brengen.
Maandag 11 April 2022
Bied werknemers de mogelijkheid en gelegenheid om te spreken met een vertrouwenspersoon als ze seksuele intimidatie ervaren.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Contact ons

Adres: Arabistraat 7 - Geyersvlijt - Suriname
Telefoon: +597 450052 / +597 459336 / +597 459332
Fax: +597 452992
E-mail: sivis2013@gmail.com