50 jaar Vakbonds educatie in Suriname

Tips


20210612 20210611 20210610 20210609 20210608 20210607 20210605 20210604 20210603 20210602 20210601 20210531 20210529 20210528 20210527 20210526 20210525 20210524 20210522 20210521 20210520 20210519 20210518 20210517 20210515


Zaterdag 12 Juni 2021
De werkgever is verplicht een door hem ondertekend afschrift van de verplichte arbeidslijst te zenden naar het hoofd van de Arbeidsinspectie, nog voordat de arbeidslijst in zijn bedrijf inwerking zal treden. Dit geldt ook voor gevallen waarbij de arbeidslijst zal worden aangepast.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 11 Juni 2021
Vorm een dagelijkse routine met betrekking tot studeren door middel van een studieschema.
Vrijdag 11 Juni 2021
De arbeidslijst moet ergens in de werkruimte worden opgehangen of bevestigd blijven, en wel zodanig dat het gemakkelijk te lezen is door het personeel. De bedoeling hiervan is dat werknemers erop toezien dat de werkgever niet afwijkt van de aangegeven tijden op de arbeidslijst.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 10 Juni 2021
De verplichte arbeidslijst mag geen regeling bevatten die in strijd is met de Arbeidswet. Zo mogen er geen tijden op staan die de maximale wettelijke werktijden overschrijden, evenmin mag de rusttijd korter zijn dan 30 minuten.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 09 Juni 2021
Als jeugdige is het belangrijk om op te komen voor jezelf.
Woensdag 09 Juni 2021
Als op de verplichte arbeidslijst de arbeidstijd niet voor alle werknemers of voor alle werkdagen dezelfde is, dan moeten die verschillende arbeidstijden op de arbeidslijst worden vermeld, met duidelijke aanduiding voor welke werknemers of groepen van werknemers zij gelden.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 08 Juni 2021
Elk bedrijf dat werknemers in dienst heeft is verplicht een arbeidslijst te hebben. Hierop dient vermeld te staan het uur van begin en van einde van de dagelijkse werktijd en de daartussen gelegen schafttijden en rustdagen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 07 Juni 2021
In de jeugd is het tijd om je wijsheid en kennis te vergroten.
Maandag 07 Juni 2021
De werkgever of het hoofd van een onderneming is verplicht te zorgen, dat in zijn bedrijf op elke moment aanwezig zijn: de arbeidslijst, het arbeidsregister, het vakantieregister en het ongevallenregister.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 05 Juni 2021
De werkgever of het hoofd van een onderneming is verplicht te zorgen, dat in die onderneming geen werkzaamheden worden verricht die in strijd zijn met de arbeidswetgeving.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 04 Juni 2021
Schoolgaande moeder, maak een planning voor de dag en/of week. Probeer hierin het ritme van normale dagen zoveel mogelijk aan te houden.
Vrijdag 04 Juni 2021
De werkgever of het hoofd van een onderneming is verplicht te zorgen dat bij zijn ontstentenis of afwezigheid een opzichthouder wordt aangewezen die de arbeidsinspecteurs te woord kan staan bij een onaangekondigd controle bezoek aan het bedrijf.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 03 Juni 2021
Een werknemer komt bijvoorbeeld te laat terug van vakantie en verschijnt enkele dagen niet op het werk zonder toestemming van de werkgever. In zo'n geval geldt de regel `geen arbeid, geen loon'.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 02 Juni 2021
Schoolgaande moeder, plan de dag niet helemaal vol en houd voldoende vrije tijd voor een spontaan idee
Woensdag 02 Juni 2021
Personen of bureaus die personeel werven voor het buitenland of vreemdelingen werven om in Suriname te werken, hebben schriftelijke toestemming van het ministerie van Arbeid nodig
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 01 Juni 2021
Arbeidsbemiddelaars ondersteunen werkgevers in hun zoektocht naar personeel en ze helpen werkzoekenden bij het vinden van een job. Arbeidsbemiddelaars die winst tot doel hebben zijn verplicht een vergunning aan te vragen bij het ministerie van Arbeid.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 31 Mei 2021
Schoolgaande moeder, zorg voor een duidelijke scheiding tussen je werktijd, schooltijd en vrije tijd. Een duidelijke scheiding zorgt voor rust.
Maandag 31 Mei 2021
De werkgever is verplicht een arbeidsregister te hebben. Het arbeidsregister vermeldt de namen, voornamen, geboortedata en het geslacht van alle werknemers die in de onderneming werkzaam zijn.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 29 Mei 2021
Een werknemer mag in een onderneming geen arbeid verrichten buiten de voor hem op de arbeidslijst vermelde arbeidstijden.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 28 Mei 2021
Schoolgaande moeder, leer het kind vanaf jongsat aan spaarzaam te zijn. Koop bijvoorbeeld een spaarpot en maak het sparen tot een plezierige activiteit.
Vrijdag 28 Mei 2021
De werkgever is verplicht arbeidsinspecteurs op aanvraag, inzage te verlenen van de arbeidslij st en het arbeidsregister, vakantieregister en ongevallenregister.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 27 Mei 2021
Wordt aan arbeidsinspecteurs de toegang geweigerd of belemmerd door een bedrijf, of wordt op hun aanmelding tot toelating niet geantwoord, dan verschaffen zij zich de toegang tot het bedrijf of de werkplaats desnoods met behulp van de sterke arm.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 26 Mei 2021
Schoolgaande moeder, houd het kind educatief bezig op de momenten waarop jij zelf ook studeert.
Woensdag 26 Mei 2021
Arbeidsinspecteurs hebben toegang tot alle plaatsen waar arbeid wordt verricht of pleegt te worden verricht of ten aanzien waarvan redelijkerwijze kan worden vermoed, dat aldaar arbeid wordt verricht.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 25 Mei 2021
Maak goed gebruik van uw verlofdagen, want het is goed voor u, uw gezondheid én uw prestaties op het werk.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 24 Mei 2021
Schoolgaande moeder, accepteer alleen hulp in de zorg voor uw kind van iemand die u vertrouwd.
Maandag 24 Mei 2021
Uitgeruste werknemers, zijn productieve werknemers. Maak daarom gebruik van de verlofdagen waarop u jaarlijks aanspraak maakt.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 22 Mei 2021
Het is wettelijk niet verplicht dat de werkgever de schafttijd doorbetaald, dus waarom zou u met uw boterham achter de computer gaan zitten tijdens uw lunchpauze?
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 21 Mei 2021
Rusttijd van minder dan een halfuur voor het personeel dat langer dan vijf uren werkt, is in strijd met de wet.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 21 Mei 2021
Schoolgaande moeders, maak tenminste elke week ruimte vrij speciaal voor u en uw kind om te ontspannen en te genieten van de momenten met elkaar.
Donderdag 20 Mei 2021
Schaften achter jouw bureau met je boterham, terwijl je nog bezig bent met het werk, wordt niet gerekend tot rusttijd. Jouw boterham nuttigen doe je in de kantine.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 19 Mei 2021
Na ten hoogste 5 uren arbeid, bent u verplicht een rusttijd te nemen van tenminste een half uur onafgebroken.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 19 Mei 2021
Schoolgaande moeders, kies goede studeermomenten uit, bijvoorbeeld wanneer het kind slaapt of nog op de oppas zit.
Dinsdag 18 Mei 2021
Sla nooit jouw schafttijd over, want je lichaam en geest hebben de pauze hard nodig om bij te komen van alle werk dat reeds is gedaan.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 17 Mei 2021
Een pauze geeft je hersenen even de tijd om te resetten, zodat je daarna weer met volle aandacht verder kunt gaan met je werk.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 17 Mei 2021
Schoolgaande moeders, zorg voor een stabiele veilige woonomgeving en heb een vaste dagelijkse routine voor jou en jouw kind.
Zaterdag 15 Mei 2021
Het lichaam heeft gedurende de werkdag rust nodig. Als die rust niet komt, zal je merken dat je moe wordt en jij je niet goed meer zal kunnen concentreren op het werk.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 14 Mei 2021
Plan vaste momenten in om met schoolwerk aan de slag te gaan.
Vrijdag 14 Mei 2021
Een fijne werksfeer is belangrijk voor zowel werknemer als werkgever. Het bepaalt niet alleen het humeur van alle werknemers, het verhoogt ook de productiviteit.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 13 Mei 2021
De sfeer op het werk heeft een grote invloed op de motivatie en prestatie van werknemers. Zo kan een negatieve werksfeer zorgen voor een hoog ziekteverzuim en personeelsverloop.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 12 Mei 2021
Door te studeren wordt je niet alleen succesvol of professioneel in een vak, maar je vergroot jouw kennis en kbelevingswereld.
Woensdag 12 Mei 2021
Als een werknemer zich regelmatig voor korte duur ziek meldt, is het verstandig een gesprek aan te gaan met hem/haar om te achterhalen wat de oorzaak van het verzuim is. Soms kan een kleine aanpassing in het werk of op kantoor al veel oplossen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 11 Mei 2021
Werknemers die zich ziek melden omdat hun kind ziek is, hebben feitelijk geen recht op loondoorbetaling omdat ze zelf niet ziek zijn. Vraag om spoed verlof als uw kind ziek is.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 10 Mei 2021
Geef jezelf een boost door motivatie sessies te bekijken via youtube.
Maandag 10 Mei 2021
De werkgever heeft geen dringend belang bij beëindiging van de dienstbetrekking als hij al geen loon betaalt over de dagen waarop een werknemer niet verschijnt. Behalve als er sprake is van bijkomende omstandigheden, zoals het feit dat de werknemer al eerder waarschuwingen heeft gekregen vanwege werkverzuim of andere verwijtbare gedragingen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 01 Mei 2021
De werkgever mag de dienstbetrekking met een vrouwelijke werknemer niet beëindigen gedurende haar zwangerschap of na haar bevalling. Opzegging van de arbeidsovereenkomst mag ook niet tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof, behalve als er dringende redenen aanwezig zijn.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 30 April 2021
Blijf leren. Het educatieproces eindigt niet op school.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 30 April 2021
Problemen met uw werkgever? Ga op een correcte manier in overleg met hem om een bevredigende oplossing te vinden, in plaats van hem te beledigen en vloeken op sociale media. Het kan u uw baan kosten.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 29 April 2021
De werkneemster die zwangerschaps- en bevallingsverlof heeft genoten, heeft het recht om terug te keren naar het werk en wel in dezelfde dan wel een gelijkwaardige functie en met behoud van tenminste dezelfde beloning en voorzieningen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 28 April 2021
Maak gebruik van de huidige studie mogelijkheden om toch een gerichte opleiding te volgen.
Woensdag 28 April 2021
Het is de werkgever verboden om de aanspraak op betaald vakantieverlof in te minderen op grond van genoten of toekomstig zwangerschapsverlof, bevallingsverlof of vaderschapsverlof.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 27 April 2021
De werknemer draagt ook een verantwoordelijkheid om erop toe te zien dat tenminste het bij wet vastgesteld minimumloon of minimumuurloon door de werkgever aan hem wordt betaald.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 26 April 2021
Het is nooit te laat om de draad weer op te pakken. Verzamel de moed en schrijf je weer in op school.
Maandag 26 April 2021
Het is verboden, al dan niet door tussenkomst van derden, te arbeiden, arbeid aan te bieden, arbeid te laten verrichten of diensten te laten aanbieden, te laten verlenen of te verlenen, tegen een loon dat lager ligt dan het minimumloon.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 24 April 2021
Voor een zwangere vrouw of voor een pas bevallen vrouw, dient het werk zodanig te zijn ingericht dat rekening wordt gehouden met haar specifieke omstandigheden.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 23 April 2021
Laat nooit de angst om wat anderen van je denken, je stoppen om jezelf te zijn
Vrijdag 23 April 2021
Stem niet zomaar in met een ontslagregeling. Als uw werkgever met uw instemming tot een ontslagregeling wenst te komen, laat hem dan schriftelijk een voorstel uitwerken. Vraag de werkgever voor wat ruimte om het voorstel door te nemen totdat u hierover juridisch advies heeft ingewonnen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 22 April 2021
De werknemer is verplicht de bedongen arbeid naar beste vermogen te verrichten. Dat wil zeggen dat de werknemer bijna geen of zo min mogelijk fouten mag maken op het werk.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 21 April 2021
Iedere grens cie je durft te blijven stellen, brengt jou dichterbij jezelf.
Woensdag 21 April 2021
Het reglement in een bedrijf mag niet in strijd zijn met de Surinaamse Arbeidswetgeving. Ook niet wanneer de werkgever een vreemdeling is of vreemdelingen in dienst heeft.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 20 April 2021
Het reglement in een bedrijf is een geschrift dat dient als aanvulling op de arbeidsovereenkomst. Het wordt opgemaakt door de werkgever. Hij moet de werknemers zich hierover laten uitspreken alvorens hij het reglement op hen toepast.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 19 April 2021
Met een beetje meer respect voor elkaar kan de wereld een stuk mooier worden voor iedereen.
Maandag 19 April 2021
Het is heel erg storend om te zien hoe collega's continue bezig zijn met hun mobieltje tijdens het werk of tijdens zakelijke meetings. Het zou daarom goed zijn dat werkgevers en werknemers duidelijke afspraken hieromtrent met elkaar maken. Op die manier voorkom je oeverloze discussies, irritaties en zelfs veiligheidsproblemen op het werk.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 17 April 2021
Een zwangere vrouw mag bij de sollicitatie niet worden afgewezen omdat ze zwanger is.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 16 April 2021
Intrinsieke motivatie is de motivatie die van binnenuit komt. Ga opzoek naar deze motivatie om jou schoolproces te vervolgen.
Vrijdag 16 April 2021
Persoonlijke beschermingsmiddelen zoals: gehoorbescherming, handschoenen, stofmaskers, veiligheidsschoenen en helmen, beschermen werknemers tegen veiligheid- en gezondheidsrisico's. De werkgever moet deze middelen gratis aan zijn werknemers verstrekken die op hun beurt verplicht zijn om die te gebruiken.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 15 April 2021
Een arbeidsovereenkomst tussen echtgenoot en echtgenote is nietig. Een dergelijke dienstbetrekking zou in contrast staan met de gelijkwaardigheid die er bestaat tussen partners in het huwelijk. Dit is niet van toepassing op concubines.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 14 April 2021
Een positieve blik geeft positieve energie.
Woensdag 14 April 2021
Eventuele boeteclausules en concurrentiebedingen moeten uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen tussen werkgever en werknemer.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 13 April 2021
Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst moet tenminste geregeld zijn: de gezagsverhouding, de te verrichten arbeid of taakomschrijving, de werktijden, de hoogte van het loon en de duur van de overeenkomst.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 12 April 2021
Blijf zoveel als mogelijk gemotiveerd gedurende het schooljaar.
Maandag 12 April 2021
Een beding in een arbeidsovereenkomst dat de werknemer zonder te weigeren alle in het bedrijf voorkomende werkzaamheden zal verrichten, is erg vaag en dus niet toegestaan.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 10 April 2021
De werkgever moet zodanige maatregelen treffen om te waarborgen dat de zwangere vrouw of de vrouw die borstvoeding geeft, niet wordt verplicht om gevaarlijke werkzaamheden te verrichten. Zo moet nachtarbeid, staand- en lopend werk zoveel mogelijk worden vermeden.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 09 April 2021
Ga voor de studie die je echt wilt en laat je niet leiden door de mening van anderen.
Vrijdag 09 April 2021
Er bestaat een grote diversiteit aan veiligheidshelmen, waaronder helmen voor situaties waarin werknemers veel naar boven of beneden moeten kijken. Zorg voor een goed passende helm die geschikt is voor het werk.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 08 April 2021
Worden uw rechten geschonden als werknemer, maar u blijft een brave hendrik op de werkvloer? Durft u wel om uw gal hierover uit te spuwen op Facebook? Sta op als werknemer, neem verantwoordelijkheid, pak de regie en doorbreek de slachtofferrol waarin u gevangen zit. Ga alvast op een correcte manier in overleg met uw werkgever en indien gewenst raadpleeg ook de Arbeidsinspectie. Zoek ook hulp bij uw vakbond.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 07 April 2021
Elke nieuwe dag biedt een nieuwe kans om je leven te verbeteren.
Woensdag 07 April 2021
Ladders moeten steeds in goede staat van onderhoud verkeren. Zulks is noodzakelijk om ongevallen te voorkomen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 06 April 2021
De werkgever dient ervoor zorg te dragen dat alle ladders die in zijn onderneming gebruikt worden, vervaardigd zijn van deugdelijk materiaal, rekening houdend met het gewicht van de werknemers en de attributen die ze op de ladders mee dragen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 05 April 2021
In je jeugd is het de tijd om je wijsheid en kennis te vergroten.
Maandag 05 April 2021
Het minimumloon is ter bescherming van personen die geen schoolpapieren hebben, geen competenties bezitten en geen werkervaring hebben.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 20 Maart 2021
De werknemer is verplicht de arbeid zelf te verrichten. Hij kan dus niet zomaar iemand anders vragen om zijn werk uit te voeren, tenzij de werkgever toestemming heeft gegeven voor vervanging.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 19 Maart 2021
Blijf Ieren. Het educatieproces eindingt niet op school.
Vrijdag 19 Maart 2021
Wanneer de werknemer bij het aangaan van een dienstbetrekking de werkgever heeft misleid door het vertonen van valse of vervalste getuigschriften, kan dit tot gevolg hebben dat de werkgever de dienstbetrekking met hem beëindigt, meteen nadat hij hierachter is gekomen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 18 Maart 2021
Het dragen van een veiligheidshelm is niet altijd verplicht, maar wordt aangeraden.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 17 Maart 2021
Maak gebruik van de huidige studiemogelijkheden om toch een gerichte opleiding te volgen.
Woensdag 17 Maart 2021
Discriminatie en onderscheid van een werknemer op basis van het moederschap zijn verboden.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 16 Maart 2021
Niets belet bedrijven om hun werknemers een menswaardig loon te betalen dat boven het vastgestelde minimumuurloon ligt.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 15 Maart 2021
Het is nooit te laat om de draad weer op te pakken. Verzamel de moed en schrijf je weer in op school.
Maandag 15 Maart 2021
De werkgever is verpiicnt om de werknemer tenminste het minimumuurloon van SRD 8,40 te betalen. Voor horecabedrijven met meer dan 12 werknemers en voor bewakingsbedrijven is het minimumuurloon SRD 8,60.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 06 Maart 2021
Het is verstandig om taken met intensief gebruik van beeldscherm, toetsenbord en/of muis te beperken tot 4 uren per dag. Ook wordt aangeraden om deze taken zoveel mogelijk af te wisselen met andere taken en te zorgen voor voldoende pauzes tijdens het werk.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 05 Maart 2021
Maak je doelen zichtbaar.
Vrijdag 05 Maart 2021
De werkgever is wettelijk verplicht zorg te dragen voor een veilige en gezonde werkplek. In verband met Covid-19 moet gedacht worden aan: het beschikbaar stellen van desinfecterende gel, papieren tissues, handzeep en voldoende sanitaire voorzieningen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 04 Maart 2021
De werkgever is wettelijk verplicht zorg te dragen voor een veilige en gezonde werkplek. Vanuit deze verplichting wordt hij geadviseerd een protocol vast te stellen en dit duidelijk met de medewerkers te communiceren. In het protocol wordt opgenomen welke maatregelen in het bedrijf zijn genomen ter beperking van het besmettingsrisico.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 03 Maart 2021
Ga de wereld in met een glimlach.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 03 Maart 2021
Mag je baas je verplichten om op de werkvloer een mondkapje te dragen? Het antwoord is la'. Zeker als het gaat om een regel 'omtrent het verrichten van de arbeid' of om voorschriften met betrekking tot 'de goede orde in de onderneming'.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 02 Maart 2021
Gezondheid is belangrijk, daarom is het dragen van een mondkapje verplicht op het werk. Het is echter niet nodig om het kapje urenlang te dragen. Zo is het kapje niet nodig als je alleen in een ruimte zit of als je anderhalve meter afstand kunt waarborgen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 01 Maart 2021
Ben jezelf in elke situatie en onder welke omstandigheden dan ook.
Maandag 01 Maart 2021
Je kunt een mondkapje vergelijken met voorschriften voor veiligheidskleding op het werk. Het weigeren om een mondkapje te dragen kan dus consequenties voor u hebben.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 27 Februari 2021
Er zijn genoeg tools waarmee je kunt videobellen, denk aan Zoom, Microsoft Teams of Skype. Maar ook via WhatsApp kun je videobellen. Overleggen via video is persoonlijker dan telefonisch, en je hebt het gevoel dat je collega's en/of cliënten dichtbij zijn.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Contact ons

Adres: Arabistraat 7 - Geyersvlijt - Suriname
Telefoon: +597 450052 / +597 459336 / +597 459332
Fax: +597 452992
E-mail: sivis2013@gmail.com