50 jaar Vakbonds educatie in Suriname

Tips

Maandag 10 Augustus 2020
Beschadigde elektrische snoeren en elektrisch equipement mogen niet worden gebruikt. Schakel altijd eerst de spanning op de contactdoos uit voordat u equipement of apparaat inplugt onder een spanning van meer dan 220 volt, bijvoorbeeld elektrische lasmachines. Negeer nooit waarschuwingsborden of veiligheidssignalen op de werkvloer en rapporteer mankementen direct aan de wekgever.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 08 Augustus 2020
In een cao zijn vaak gunstiger arbeidsvoorwaarden opgenomen dan wat de wet voorschrijft. Zo kan bijvoorbeeld het loon in een cao hoger zijn dan het minimumloon of krijgen werknemers meer vakantiedagen toegekend dan wat de wet voorschrijft. De cao zorgt voor rechtszekerheid en arbeidsrust.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 07 Augustus 2020
Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst moet geregeld zijn: de gezagsverhouding, de te verrichten arbeid of taakomschrijving, de werktijden, de hoogte van het loon en de duur van de overeenkomst.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 06 Augustus 2020
Eventuele boeteclausules en concurrentiebedingen moeten uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen tussen werkgever en werknemer.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 05 Augustus 2020
Een arbeidsovereenkomst tussen echtgenoot en echtgenote is nietig. Een dergelijke dienstbetrekking zou in contrast staan met de gelijkwaardigheid die er bestaat tussen partners in het huwelijk. Dit is niet van toepassing op concubines.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 04 Augustus 2020
Een beding in een arbeidsovereenkomst dat de werknemer zonder te weigeren alle in het bedrijf voorkomende werkzaamheden zal verrichten, is erg vaag en dus niet toegestaan.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 03 Augustus 2020
De werknemer is verplicht de arbeid zelf te verrichten, tenzij de werkgever in afwijking van de regel toestemt. De vervanging moet dan een uitzondering zijn, want de regel is dat de werknemer zelf de arbeid verricht.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 01 Augustus 2020
De arbeidsovereenkomst is vormvrij, met andere woorden het is niet gebonden aan een bepaalde vorm. Deze kan dus zowel mondeling als schriftelijk worden aangegaan. Voor de bewijsvoering wordt aangeraden om liever een schriftelijke arbeidsovereenkomst aan te gaan en om dit in 2- voud op te maken, waarvan een exemplaar bestemd is voor de werknemer.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 31 Juli 2020
Er bestaat een grote diversiteit aan veiligheidshelmen, waaronder helmen voor situaties waarin werknemers veel naar boven of beneden moeten kijken. Het dragen van een veiligheidshelm is niet altijd verplicht, maar is vaak wel aan te raden. Zorg dus voor een goed passende helm die geschikt is voor het werk.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 30 Juli 2020
De werkgever dient ervoor zorg te dragen dat alle ladders die in zijn onderneming gebruikt worden, vervaardigd zijn van deugdelijk materiaal, rekening houdend met het gewicht van de werknemers en de attributen die ze op de trappen mee dragen. De ladders moeten steeds in goede staat van onderhoud verkeren. Zulks is noodzakelijk om ongevallen te voorkomen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 29 Juli 2020
Calamiteiten op het werk zoals brand of een bedrijfsongeval, kunnen escaleren tot een bedreigende situatie. Met een  bedrijfsnoodplan  en een goed voorbereid crisisteam kan bedrijfsschade en het menselijk leed zoveel mogelijk worden beperkt.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 28 Juli 2020
Veilig werken begint bij de basis: namelijk een gezonde en veilige werkplek. Met een risicoanalyse, passende maatregelen en goede werkinstructies, kunt u het risico op ongelukken verkleinen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 27 Juli 2020
Het is uw plicht om goed werk te leveren, maar dat mag niet ten koste gaan van uw gezondheid en veiligheid. Houd daar te allen tijde rekening mee!
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 11 Juli 2020
Onder een boom staan bij onweer is gevaarlijk. Als u op minder dan enkele meters van de stam staat, kunt u op hoofd- of schouderniveau geraakt worden door een zijdelingse bliksem. Probeer daarom geen schuilplaats onder een boom te zoeken bij onweer.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 10 Juli 2020
Blijf in uw auto tijdens een onweer, omdat het metaal van de auto u beschermt tegen het externe elektrische veld dat voorkomt dat de bliksem u raakt.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 09 Juli 2020
Over het algemeen moeten niet-beveiligde structuren tijdens onweer vermeden worden. Kleine, alleenstaande gebouwen zoals hutten en schuren worden beter niet gebruikt als schuilplaats, net als gebouwen met een metalen dak dat niet geaard is. Bliksem richt zich ook op hoge, puntige voorwerpen zoals bomen en masten.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 08 Juli 2020
Raak tijdens onweer met blikseminslagen geen elektrische apparatuur aan, zoals televisie, computers, stereo's en andere elektrische apparaten. Het is veilig om de apparaten los te koppelen om uw veiligheid te garanderen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 07 Juli 2020
Leun niet tegen de betonnen muren. Vermijd op betonnen vloeren te liggen als er een bliksemstorm in de atmosfeer is.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 06 Juli 2020
Voorkom dat u wordt geraakt door een blikseminslag als u buiten werkt. Verwijder onmiddellijk alle metalen voorwerpen in uw zakken, zoals munten en metalen horloges, wanneer er een bliksemstorm in de lucht is.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 04 Juli 2020
Wanneer is gedrag zo verwijtbaar dat ontslag gerechtvaardigd is? Er is niet één soort verwijtbaar gedrag. Zo handelt een werknemer die een enkele keer te laat komt niet verwijtbaar, maar kan bij een structureel te laat komen wel degelijk worden verweten van verwijtbaar handelen. Een keer diefstal op het werk kan wel direct leiden tot ontslag op staande voet.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 03 Juli 2020
Maak onmiddellijk contact met de Arbeidsinspectie, als u het gevoel heeft dat uw werkgever zich slechts richt op productietargets, zonder rekening te houden met uw veiligheid. Winst maken mag absoluut niet ten koste van uw veiligheid.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 02 Juli 2020
Wanneer een werknemer zich schuldig maakt aan onjuist gedrag, zorg als werkgever ervoor dat dit op de juiste manier wordt vastgelegd. Stuur tijdig waarschuwingsbrieven en neem daarin gedetailleerd op welk gedrag van de werknemer niet getolereerd wordt, hoe dit verbeterd moet worden en wat de consequentie is wanneer de verbetering zich niet doorzet.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 01 Juli 2020
Hoe meer een leidinggevende aan zijn arbeiders aangeeft hoe belangrijk hij veiligheid vindt en dit ook echt uitstraalt en hiernaar handelt, des te meer zijn arbeiders veiligheid ook serieus zullen nemen. Zeggen wat je doet, en doen wat je zegt, is een must. Dit kan alleen als dit ook top-down wordt uitgestraald op de werkplek.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 30 Juni 2020
Veiligheid belangrijk maken en elkaar aanspreken op onveilig gedrag werkt alleen als dit vanuit de top naar de werkvloer wordt toegepast. Leidinggevenden moeten niet toestaan dat werknemers shortcuts nemen. Ook mogen ze niet zelf de fout begaan om het verkeerde voorbeeld te geven.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidMaandag 29 Juni 2020
Langdurig zittend of staan werken is niet goed voor uw gezondheid. Het werk moet zodanig worden georganiseerd dat langdurig stil zitten of staan zoveel mogelijk wordt beperkt. Doe gevarieerd werk of neem regelmatig pauzes.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidZaterdag 20 Juni 2020
Een werkgever kan een werknemer die voor een lange periode in de gevangenis terecht komt, een verwijt maken van zijn afwezigheid. In dit geval kan voortzetting van de arbeidsverhouding niet worden gevergd van de werkgever.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidVrijdag 19 Juni 2020
Onder de noemer ‘verwijtbaar handelen of nalaten’ vallen verschillende gedragingen. Je kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld onacceptabele uitlatingen over uw werkgever op sociale media of handelen in strijd met een geheimhoudingsplicht van uw bedrijf. Geweld of seksuele intimidatie op de werkvloer kunnen ook worden gerekend tot verwijtbaar handelen. Verwijtbaar gedrag kan leiden tot ontslag.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidDonderdag 18 Juni 2020
Verbale en fysieke agressie komt ook op de werkvloer voor. Dit kan worden veroorzaakt door collega’s onderling, maar ook door klanten. Geweld tussen collega’s kan leiden tot ontslag op staande voet . Bij geweld door een buitenstaander is het voor de werkgever van belang om daar adequaat mee om te gaan en de werknemer de benodigde bescherming en zorg te bieden.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidWoensdag 17 Juni 2020
Een werkgever die een ontslagvergunning voor een werknemer aanvraagt op basis van een verstoorde arbeidsrelatie zal in het algemeen moeten aantonen dat er daadwerkelijk sprake is van een verstoring. Hij zal moeten hard maken dat deze verstoring ernstig en duurzaam is en dat herstel van de relatie niet meer mogelijk is.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidDinsdag 16 Juni 2020
Een verstoorde arbeidsrelatie kan aanleiding zijn voor uw werkgever voor de aanvraag van een ontslagvergunning. Uiteraard kan een werkgever niet zonder meer het standpunt innemen dat er sprake is van een verstoring waardoor u uw baan zou verliezen. Uw werkgever zal moeten hardmaken dat er echt iets ernstig aan de hand is om ontslagvergunning te krijgen.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidMaandag 15 Juni 2020
Als een werknemer op staande voet wordt ontslagen verliest hij zijn vakantiedagen en vakantietoelage over het lopend jaar. Als er nog vakantieaanspraken zijn over voorgaande jaren dient de werknemer die wel uitgekeerd te krijgen.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidZaterdag 13 Juni 2020
Bedek je neus en mond op het werk als je de fysieke afstand niet kan garanderen. Voor dat je het mondmasker opzet, was grondig je handen. Raak enkel de elastieken of lintjes aan bij het opzetten van je masker. Het mondmasker moet je neus, mond en kin bedekken en moet goed aansluiten aan de zijkanten.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidVrijdag 12 Juni 2020
Laat werknemers met milde verkoudheidsverschijnselen uit voorzorg thuis blijven om uit te zieken.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidDonderdag 11 Juni 2020
Als werknemers zoveel mogelijk thuis werken komen ze minder in contact met collega’s en klanten en zitten ze minder op plekken waar veel mensen tegelijkertijd aanwezig zijn.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidWoensdag 10 Juni 2020
Bureaus, tafels, toetsenborden, deurklinken en andere vaak aangeraakte oppervlaktes op de werkvloer dienen regelmatig te worden schoongemaakt met desinfectiemiddel.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidDinsdag 09 Juni 2020
Handen schudden is een bekende Surinaamse manier op de werkplek om elkaar te begroeten. Het is voorlopig verboden om handen te schudden. Doet u het met bijvoorbeeld het hindoeïstisch ‘Namasté’ om te groeten.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidMaandag 08 Juni 2020
Werkgevers dienen ervoor te zorgen dat er voldoende schone wasbakken zijn op het werk met zeep waardoor werknemers regelmatig de handen kunnen wassen.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidZaterdag 06 Juni 2020
Elke medewerker heeft zijn eigen voorkeur voor bepaalde persoonlijke beschermingsmiddelen. Alleen de medewerker zelf kan bepalen welke veiligheidsbril of welk schoeisel het beste zit. Laat daarom de medewerkers hun eigen persoonlijke beschermingsmiddelen uitzoeken. Op deze manier voorkomt u de discussie dat de persoonlijke beschermingsmiddelen niet goed genoeg zijn.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidVrijdag 05 Juni 2020
Maakt u gebruik van een gelaatsbescherming als u het risico loopt dat stof, splinters of chemicaliën in de ogen en het gezicht kunnen komen. In sommige gevallen moet naast de ogen, ook de gezichtshuid beschermd worden. In dat geval kan er gebruik worden gemaakt van gelaatsbescherming.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidDonderdag 04 Juni 2020
Langdurige blootstelling aan bijvoorbeeld: trillingen, werkdruk of schadelijke stoffen, veroorzaakt op de korte termijn geen of nauwelijks klachten, maar de gevolgen op lange termijn zijn niet te onderschatten.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidWoensdag 03 Juni 2020
Veilig werken doe je samen. Als je onveilig werkt, neem je niet alleen een risico voor jezelf, maar breng je ook jouw collega’s in gevaar. En andersom geldt hetzelfde, dus spreek je collega hier gerust eens op aan. Dat is pas echt samenwerken!
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidDinsdag 02 Juni 2020
In een onderneming waar er veel werknemers in één gebouw verblijven, is de werkgever verplicht om zodanige maatregelen te treffen dat bij elektriciteitsstoornissen voldoende noodverlichting aanwezig is bij uitgangen die bij het verlaten van de onderneming gebruikt kunnen worden.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidMaandag 01 Juni 2020
Als er over veilige werkmethoden twijfels bestaan, bespreekt die dan met uw werkgever. Verbeter onveilige handelingen direct en rapporteer deze ook gelijk aan uw werkgever. Hierdoor kunnen ongelukken voorkomen worden.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidZaterdag 30 Mei 2020
Elk bedrijf moet voorzien zijn van een EHBO-kit en het is aan te bevelen om werknemers een EHBO- training te laten volgen. Hierdoor kan het leven van iemand die op de werkvloer in nood verkeert gered worden, nog voordat de ambulance arriveert.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidVrijdag 29 Mei 2020
Heb een open oor voor uw werknemers, geef een ieder gelijke kansen, en geef ze aan het eind van de rit het gevoel dat hun inzet niet voor niets is geweest. Dit kan zorgen voor arbeidsvreugde en een goede werksfeer.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidDonderdag 28 Mei 2020
Op elke dag dat de werknemer langer dan zes uren werkt moet hij, na ten hoogste vijf uren arbeid, minstens een half uur schaften.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidWoensdag 27 Mei 2020
Zware arbeid, die invloed heeft op de lichamelijke gesteldheid van de werknemer, dient te worden voorkomen. Indien niet anders kan, moeten er dusdanige maatregelen worden genomen, zodat de werknemer hiervan fysiek geen schadelijke gevolgen ondervindt. Werknemers, neemt u de veiligheidsvoorschriften in acht.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidDinsdag 26 Mei 2020
Indien u de werkplek eerder wenst te verlaten wegens dringende omstandigheden, dient u uitdrukkelijke toestemming te hebben van de werkgever. Stemt u hierover goed af met uw werkgever, neem desnoods verlof op. Het werk verlaten zonder toestemming kan consequenties voor u hebben.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidMaandag 25 Mei 2020
De werkende vrouw maakt nu al aanspraak op zwangerschaps- en bevallingsverlof gedurende 16 weken, terwijl de vader aanspraak maakt op 8 dagen vaderschapsverlof verspreid over een bepaalde periode.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidZaterdag 23 Mei 2020
Door het werken met beeldschermen kunnen oogklachten ontstaan. Probeer lichtcontrasten zoals invallend zonlicht of felle verlichting te beperken. Voorkom dat u uw ogen steeds moet instellen op een wisselende hoeveelheid licht, want dit zal erg vermoeiend zijn voor uw ogen. Ook als de lichtcontrasten in de ruimte waarin u werkt erg groot zijn, raken de ogen sneller vermoeid. Dit is ook het geval als het beeldscherm te ver weg staat of als er spiegeling optreedt op het scherm.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidVrijdag 22 Mei 2020
Stem niet zomaar in met een ontslagregeling. Als uw werkgever met uw instemming tot een ontslagregeling wenst te komen, laat hem dan schriftelijk een voorstel uitwerken. Vraag de werkgever voor wat ruimte om het voorstel door te nemen totdat u hierover juridisch advies heeft ingewonnen. Ga pas akkoord met de ontslagregeling als u zich daarover goed heeft laten informeren en adviseren. Als u eenmaal heeft getekend voor akkoord zal het ontslag niet meer kunnen worden teruggedraaid.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidDonderdag 21 Mei 2020
De werknemer is verplicht de bedongen arbeid naar beste vermogen te verrichten. Dat wil zeggen dat de werknemer geen fouten mag maken. Maakt hij toch een fout waardoor hij aan zijn werkgever of aan derden schade berokkent, dan zal niet hij, maar de werkgever in het algemeen de gevolgen van die fout moeten dragen.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidWoensdag 20 Mei 2020
Het reglement in een bedrijf is een geschrift dat dient als aanvulling op de arbeidsovereenkomst. Het reglement wordt opgemaakt door de werkgever. Hij moet de werknemers zich hierover laten uitspreken alvorens hij het reglement op hen toepast. Het reglement mag niet in strijd zijn met de Surinaamse Arbeidswetgeving.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidDinsdag 19 Mei 2020
Het constant gebruiken van uw mobiel op het werk kan tot last zijn van uw collega’s. Afgezien hiervan kan het een negatieve invloed hebben op uw arbeidsproductiviteit. Als u hiermee rekening weet te houden, zal niemand u kwalijk nemen als u tussendoor even uw mobiel gebruikt.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidMaandag 18 Mei 2020
Persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals gehoorbescherming, handschoenen, stofmaskers, veiligheidsschoenen en helmen, beschermen tegen veiligheid- en gezondheidsrisico’s. De werkgever moet deze middelen gratis aan zijn werknemers verstrekken die op hun beurt verplicht zijn om die te gebruiken.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidZaterdag 16 Mei 2020
Tips voor een goede werkrelatie zijn: ben zakelijk met een vriendelijk gezicht, check regelmatig of de ander jou begrijpt, verwelkom ideeën, zie de ander staan, laat zien dat je graag samenwerkt, complimenteer als de ander dat verdient en toon begrip. Hiermee kunt u bouwen aan een prettige en gezonde werkrelatie.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidVrijdag 15 Mei 2020
Werk accuraat om fouten of ongelukken te voorkomen. Accuraat werken komt erop neer dat u moet streven naar nauwkeurigheid door uw taken binnen het bedrijf grondig, geordend en zorgvuldig uit te voeren.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidDonderdag 14 Mei 2020
Als een werknemer 5 uren constant arbeid heeft verricht, dient hij in de gelegenheid te worden gesteld door zijn werkgever om minstens een half uur te schaften. Neem op tijd een break, want doorwerken zonder een pauze te nemen is funest voor jouw concentratie en voor jouw gezondheid.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidWoensdag 13 Mei 2020
Zwaar belastende beroepen, zoals de hele dag laden en lossen, zware gewichten heffen, veel met de armen en schouders bewegen, zorgt voor fysieke slijtage die niet meer is terug te draaien. Gebruik daarom uw verstand bij het verrichten van zware arbeid en vraag om hulp, want vele handen maken licht werk.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidDinsdag 12 Mei 2020
Discriminatie op de werkvloer op basis van onder andere etniciteit, geslacht, politieke overtuiging of geloof kan de harmonie en sfeer op het werk danig verstoren. Een verstoorde werksfeer is niet bevorderlijk voor de werkprestatie en arbeidsproductiviteit. Ban daarom elke vorm van discriminatie uit uw bedrijf!
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidMaandag 11 Mei 2020
Stimuleer goede verstandhoudingen op de werkvloer, heb een open oor voor uw werknemers, geef een ieder gelijke kansen, en uit waardering aan uw medewerkers aan het eind van de dag. Geef ze het gevoel dat hun inzet niet voor niets is geweest. Deze aanpak zal zorgen voor arbeidsvreugde en een goede werksfeer.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidZaterdag 09 Mei 2020
De medewerker is verplicht om op de overeengekomen arbeidstijd te werken. Blijft hij weg van het werk zonder toestemming van de werkgever, kan dat een dringende reden met zich meebrengen voor ontslag op staande voet. Afwezigheid kan alleen dan een dringende reden voor ontslag opleveren, wanneer de medewerker geen gegronde reden voor het afwezig zijn heeft, zoals ziekte, ongeluk, of vervoersproblemen.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidVrijdag 08 Mei 2020
Bij werken op hoogte kan een aantal maatregelen worden genomen die ervoor zorgen dat de veiligheid wordt gegarandeerd. Er kunnen bijvoorbeeld voorzieningen als leuningen of steigers worden geplaatst. Als het gebruik van dit soort voorzieningen niet mogelijk is, mogen beschermingsmiddelen worden gebruikt. Daarbij wordt geadviseerd om collectieve beschermingsmiddelen, zoals vangnetten, de voorrang te geven boven persoonlijke beschermingsmiddelen.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidDonderdag 07 Mei 2020
Een ladder moet tenminste 1 meter uitsteken boven de plaats waartoe zij toegang geeft. Elke tree van een houten ladder of trap moet in het hout van de poten rusten, dus mag niet slechts door spijkers of aan schroeven zijn bevestigd. Houten ladders mogen niet geverfd worden om te voorkomen, dat scheurtjes in de ladder niet merkbaar zullen zijn. Ze mogen wel geolied worden.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidWoensdag 06 Mei 2020
Werken op hoogte brengt risico’s met zich mee, daarom moeten bouwvakkers die werkzaamheden verrichten op hoogten voorzien zijn van valbeveiligingsmiddelen waardoor het eventueel vallen kan worden tegengehouden.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidDinsdag 05 Mei 2020
Werklokalen moeten goed verlicht zijn. Dit is noodzakelijk voor de gezondheid en veiligheid van werknemers. Goede verlichting verhoogt ook het werkplezier van werknemers.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidMaandag 04 Mei 2020
Vakantieverlof is het recht van de werknemer om tijdelijk niet werkzaam te zijn tegen loondoorbetaling. Een werknemer mag zijn verlofdagen niet verkopen aan de werkgever, maar ook de werkgever mag niet ingaan op dit aanbod. Een dergelijk afspraak is nietig en bindt de werknemer niet.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidZaterdag 02 Mei 2020
Elke medewerker heeft zijn eigen voorkeur voor bepaalde persoonlijke beschermingsmiddelen. De medewerker kan heel goed bepalen welke veiligheidsbril of welk schoeisel het beste bij hem zit. Laat daarom de medewerkers inspraak hebben bij het uitzoeken naar persoonlijke beschermingsmiddelen. Op deze manier voorkomt u de discussie dat de persoonlijke beschermingsmiddelen niet goed genoeg zijn.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidVrijdag 01 Mei 2020
Opzegging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is in beginsel alleen mogelijk als de werknemer en werkgever die mogelijkheid in de individuele arbeidsovereenkomst zijn overeengekomen of wanneer de CAO een bepaling bevat die tussentijdse opzegging mogelijk maakt.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidDonderdag 30 April 2020
Langdurige blootstelling aan bijvoorbeeld: trillingen, werkdruk of schadelijke stoffen, veroorzaakt op de korte termijn geen of nauwelijks klachten, maar de gevolgen op lange termijn zijn niet te onderschatten.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidWoensdag 29 April 2020
Het contract voor bepaalde tijd eindigt normaal gesproken automatisch op de overeengekomen einddatum. Maar soms word er door de werknemer en de werkgever, bewust of onbewust, geen aandacht besteed aan het aflopen van het contract. De werkgever voldoet niet aan zijn aanzegverplichting en de werknemer gaat gewoon door met zijn werkzaamheden. Er kan dan sprake zijn van stilzwijgende verlenging.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidDinsdag 28 April 2020
In een onderneming waar er meer dan 100 werknemers in één gebouw verblijven, is de werkgever verplicht om zodanige maatregelen te treffen dat bij elektriciteitsstoornissen voldoende noodverlichting aanwezig is bij uitgangen die bij het verlaten van de onderneming gebruikt kunnen worden.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidMaandag 27 April 2020
Als er over veilige werkmethoden twijfels bestaan, bespreekt die terstond met uw werkgever. Verbeter onveilige handelingen direct en rapporteer deze aan uw werkgever. Hierdoor kunnen ongelukken voorkomen worden.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidZaterdag 25 April 2020
Werknemers, het is verboden om tijdens werkuren alcohol en drugs te gebruiken. Dronken op het werk aankomen is ook bezwaarlijk. Maakt u zich hieraan schuldig, loopt u het risico op staande voet ontslagen te worden.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidVrijdag 24 April 2020
Het is verleidelijk om je hart te luchten op social media en personen almaar op de korrel te nemen. Als jouw potentiële werkgever dat leest kan hij denken: als ik hem aanneem, praat hij straks ook zo over mij. Dat kan een reden zijn om jou niet die baan te geven waarnaar jij zoekt.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidDonderdag 23 April 2020
Je charmant en beleefd gedragen tijdens je sollicitatiegesprek is zinloos als je Facebookaccount bomvol staat met gevloekt en gescheld. Houd rekening mee dat je Facebook-profiel wordt gecheckt. Met zulke berichten op je tijdlijn word je waarschijnlijk niet eens uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidWoensdag 22 April 2020
Hoe kan je ongewenste intimiteiten op de werkplek voorkomen? Stel grenzen van wat wel gezegd en gedaan mag worden in uw aanwezigheid.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidDinsdag 21 April 2020
Heb je gesolliciteerd? Houd rekening mee dat je mede wordt beoordeeld op basis van je online handel en wandel. Zie je social media dus ook als een kans jezelf te kunnen profileren. Je hoeft echt niet alles achter slot en grendel te zetten, maar een beetje selectief zijn met wat je openbaar zet, kan van invloed zijn op het vinden van een geschikte baan.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidMaandag 20 April 2020
Zoek je naar werk? Maak gebruik van je netwerk door aan zoveel mogelijk mensen te zeggen dat je een baan zoekt. Je netwerk levert vaak verrassende kruiwagens op.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidZaterdag 18 April 2020
Tips voor een goede werkrelatie zijn: ben zakelijk met een vriendelijk gezicht, laat vertrouwen en enthousiasme zien, check regelmatig of de ander jou begrijpt, verwelkom ideeën, maakt jouw punt zonder de ander te kwetsen, laat zien dat je graag samenwerkt, complimenteer de ander als die het verdient en toon begrip voor het standpunt van anderen. Hiermee kunt u bouwen aan een prettige en solide werkrelatie met uw collega’s.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidVrijdag 17 April 2020
Zwaar belastende beroepen, zoals de hele dag laden en lossen, zware gewichten heffen, veel met de armen en schouders bewegen, zorgt voor fysieke slijtage die niet meer is terug te draaien. Zware arbeid belast mensen dermate dat zij misschien nog voor hun pensioengerechtigde leeftijd versleten zijn. Gebruik daarom uw verstand bij het verrichten van zware arbeid en vraag om hulp, want vele handen maken licht werk.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidDonderdag 16 April 2020
Roddelen op de werkvloer is een gevolg van ledigheid en is des duivelsoorkussen. Het kan de werksfeer verpesten en de intermenselijke relaties tussen collega’s verstoren. Richt u zich daarom met veel ijver op uw werk, waardoor u niet de tijd krijgt of in de verleiding komt om collega’s in ongunstige zin te bespreken.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidWoensdag 15 April 2020
Werkstress heeft een ongunstig effect op de bedrijfsdoelstellingen. Oorzaken van werkstress zijn onder andere: onregelmatige werktijden, lage beloning, beperkte loopbaanmogelijkheden, incorrecte bejegening vanuit de werkgever en/of werkonzekerheid. Ga na met uw werknemers hoe de oorzaken van werkstress kunnen worden opgeheven.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidDinsdag 14 April 2020
Te hoge werkdruk leidt tot werkstress. Als je lange tijd onder druk staat op je werk, is dat slecht voor jouw gezondheid. Ook voor werkgevers en bedrijven levert een te hoge werkdruk problemen op.  Werkdruk leidt uiteindelijk tot meer ziekteverzuim. Daarnaast wordt het risico op bedrijfsongevallen bij hoge werkdruk groter. Redenen genoeg om werkdruk tijdig te herkennen en aan te pakken.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidMaandag 13 April 2020
Gevolgen van werkstress op het werk zijn: veel ziekteverzuim, slecht functionerende werknemers, conflicten op de werkvloer, verslechterde werksfeer, en verminderde productie. Maak werkstress daarom bespreekbaar. Nodig de werknemer uit om zijn zienswijze te geven op bijvoorbeeld de arbeidsomstandigheden, en op de sfeer op het werk. Ga na met uw werknemers hoe de oorzaken van werkstress kunnen worden opgeheven.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidZaterdag 11 April 2020
Neem altijd de volledige bedrijf- en onderhoudsinstructies door van de machines en of motoren die u wenst te gebruiken. Deze instructies bevatten veiligheidsinformatie om u bewust te maken van gevaren die met motoren verband houden, u te informeren over het gevaar van letsel dat verband houdt met deze gevaren en u te vertellen hoe u de kans op letsel kunt voorkomen of verminderen. Het niet opvolgen van instructies kan resulteren in ernstig letsel of zelfs de dood.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidVrijdag 10 April 2020
Als een uitzendbureau uitzendkrachten aan het uitbuiten is of in strijd handelt met de belangen van een uitzendkracht, is het ministerie van Arbeid bevoegd om de verleende vergunning aan het uitzendbureau onmiddellijk in te trekken.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidDonderdag 09 April 2020
Als de werkgever de dienstbetrekking beëindigt met zijn werknemer, heeft de werknemer, op de dag waarop het ontslag ingaat, o.a. recht op zijn resterende verlofdagen omgezet in een geldbedrag. Ook dient de werkgever hem de vakantietoelage terstond uit te keren. Het is verboden om de resterende verlofdagen te verrekenen met de opzegtermijn.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidWoensdag 08 April 2020
Zowel werkgever als werknemer zijn bevoegd bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst een proeftijd te bedingen. De proeftijd mag ten hoogste 2 maanden bedragen. Een proeftijd van 3 maanden is dus ongeldig. Ook is het niet toegestaan een proeftijd te verlengen om wat voor reden dan ook. Tijdens een proeftijd mogen beide partijen een einde maken aan de dienstbetrekking zonder inachtneming van de opzegtermijn en ook zonder dat een schadeloosstelling verschuldigd zal zijn.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidDinsdag 07 April 2020
Het is een werkgever verboden om een uitzendkracht via verschillende uitzendbureaus aaneensluitend te laten werken voor hem of in zijn bedrijf. Als de werkgever tevreden is over de uitzendkracht wordt verwacht dat hij met deze persoon een arbeidsovereenkomst aangaat, waardoor de tussenkomst van een uitzendbureau overbodig zal zijn.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidMaandag 06 April 2020
Wanneer de werknemer hardnekkig weigert te voldoen aan redelijke bevelen of opdrachten, kan dat hem zijn ontslag op staande voet betekenen. Dit geldt ook wanneer hij op grovelijk wijze zijn plichten veronachtzaamt, welke de arbeidsovereenkomst hem oplegt.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidZaterdag 04 April 2020
De werknemer die op het punt staat een machine te bedienen, is verplicht om tijdig een sein te geven aan zijn medewerkers in de directe omgeving dat hij het “gevaarte” in beweging brengt. Het sein moet duidelijk hoorbaar zijn op de plaats waar de machine zich bevindt. Hierdoor kunnen bedrijfsongevallen voorkomen worden.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidVrijdag 03 April 2020
Samengeperste lucht is gevaarlijk en mag nooit met het lichaam in aanraking komen. Maak daarom geen onverantwoorde grappen om kleding, lichaamsdelen of de haren schoon te blazen. Let u erop dat de koppelingen goed zijn bevestigd, voordat u de afsluiter opendraait om de samengeperste lucht in een luchtslang te zetten. Dit om te voorkomen dat de slang losraakt en gevaarlijk gaat zwiepen.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidDonderdag 02 April 2020
Mensen met een lichamelijke beperking hebben ook recht op een baan. Onderschat ze niet, want ze hebben verschillende vaardigheden die te gebruiken zijn op de arbeidsmarkt. Over het algemeen vertonen arbeidskrachten met een beperking sterke eigenschappen op de werkvloer. Ze zijn arbeidzaam, vlijtig, serieus, accuraat en gedisciplineerd. Zoekt u naar personeel? Vergeet de groep van personen met een beperking niet!
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidWoensdag 01 April 2020
Mocht een bedrijf vanwege reorganisatie gedwongen zijn om over te gaan tot afvloeiing van een aantal werknemers, dan kan zulks met wederzijds goedvinden van de werkgever enerzijds en de betrokken werknemers anderzijds. Is er geen sprake van wederzijds goedvinden, dan behoort de werkgever ontslagvergunning aan te vragen bij het ministerie van Arbeid.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidDinsdag 31 Maart 2020
Werknemers, het is beslist niet zo dat u bij beëindiging van de dienstbetrekking automatisch aanspraak maakt op een uitkering gelijk aan drie maanden loon. Deze opvatting is niet juist! Bij beëindiging van de dienstbetrekking maakt u over het algemeen slechts aanspraak op eventuele tegoeden op resterende verlofdagen en vakantiegeld.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidMaandag 30 Maart 2020
In uw werk kunt u slachtoffer worden van agressie en geweld. Bijvoorbeeld als er een roofoverval wordt gepleegd op de winkel waar u werkt of als u bedreigd wordt door een van uw klanten. Indien u op uw werk te maken krijgt met geweld is het aangeraden om u kalm te houden. Vermijd confrontatie, het beste is dat uw werkgever de politie inschakelt.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidZaterdag 28 Maart 2020
De werknemer die buiten zijn schuld is verhinderd om zijn bedongen arbeid te verrichten heeft recht op doorbetaling van zijn loon. Bijvoorbeeld verplichte quarantaine of isolatie van een werknemer.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidVrijdag 27 Maart 2020
Laat werknemers met milde verkoudheidsverschijnselen uit voorzorg thuis blijven om uit te zieken.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidDonderdag 26 Maart 2020
Als werknemers zoveel mogelijk thuis werken komen ze minder in contact met collega’s en klanten en zitten ze minder op plekken waar veel mensen tegelijkertijd aanwezig zijn.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidContact ons

Adres: Arabistraat 7 - Geyersvlijt - Suriname
Telefoon: +597 450052 / +597 459336 / +597 459332
Fax: +597 452992
E-mail: sivis2013@gmail.com