50 jaar Vakbonds educatie in Suriname

TipsWoensdag 26 Februari 2020
Bij het aanzeggen van ontslag op staande voet dient er een motivatie gegeven te worden voor het ontslag.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidDinsdag 25 Februari 2020
U heeft goedkeuring van uw werkgever nodig om verlof op te nemen. Hem van huis bellen en hem mededelen dat u met verlof bent is incorrect.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidMaandag 24 Februari 2020
Als er sprake is van ernstige misdragingen van de werknemer, kan de werkgever overgaan tot disciplinaire maatregelen zoals schorsing.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidZaterdag 15 Februari 2020
Met een  bedrijfsnoodplan  kan bij eventuele calamiteiten zoals brand, bedrijfsschade en menselijk leed zoveel mogelijk worden beperkt.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidVrijdag 14 Februari 2020
Wanneer de werknemer hardnekkig weigert te voldoen aan redelijke bevelen of opdrachten, kan dat hem zijn ontslag op staande voet betekenen. Dit geldt ook wanneer hij op grovelijk wijze zijn plichten veronachtzaamt.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidDonderdag 13 Februari 2020
Als een werknemer zijn werkgever, diens familieleden of huisgenoten, of zijn medewerkers mishandelt, grovelijk beledigt, of op ernstige wijze bedreigt, loopt hij het risico op staande voet te worden ontslagen.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidWoensdag 12 Februari 2020
Het loon moet uiterlijk de derde werkdag na de dag waarop de betaling had moeten geschieden worden uitbetaald.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidDinsdag 11 Februari 2020
Wanneer de werknemer zich overgeeft aan dronkenschap of wanneer hij zich schuldig maakt aan diefstal en bedrog op het werk, kan de werkgever hem op staande voet ontslaan.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidMaandag 10 Februari 2020
De werkgever is verplicht zijn werknemer het loon op tijd uit te betalen, anders zal hij de werknemer een boete verschuldigd zijn wegens vertraging die kan oplopen tot de helft van het loon afhankelijk van de duur van de vertraging.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidZaterdag 08 Februari 2020
Het is over het algemeen verboden om een werknemer arbeid te laten verrichten voor langer dan 8½ uur per dag of 48 uren per week.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidVrijdag 07 Februari 2020
Wanneer de werknemer hardnekkig weigert te voldoen aan redelijke bevelen of opdrachten, kan dat hem zijn ontslag op staande voet betekenen. Dit geldt ook wanneer hij op grovelijk wijze zijn plichten veronachtzaamt, welke de arbeidsovereenkomst hem oplegt.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidDonderdag 06 Februari 2020
Als een werknemer zijn werkgever, of zijn collega’s mishandelt, grovelijk beledigt, of op ernstige wijze bedreigt, loopt hij het risico op staande voet te worden ontslagen.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidWoensdag 05 Februari 2020
Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogen slechts voor een periode van maximaal twee jaar worden aangeboden aan een werknemer. Wanneer de periode van twee jaar wordt overschreden, is er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidDinsdag 04 Februari 2020
Wanneer de werknemer zich, ondanks waarschuwing, overgeeft aan dronkenschap of een ander liederlijk gedrag, of wanneer hij zich schuldig maakt aan diefstal, verduistering, bedrog of andere misdrijven, kan de werkgever hem op staande voet ontslaan. De Arbeidsinspectie zal wel de rechtmatigheid van het ontslag moeten toetsen.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidMaandag 03 Februari 2020
Als een vierde arbeidsovereenkomst tussen partijen wordt gesloten binnen een periode van twee jaar, is er direct sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidZaterdag 01 Februari 2020
De werkgever is geen loon verschuldigd voor de tijd, gedurende welke de werknemer zijn arbeid niet heeft verricht. Evenwel behoudt de werknemer zijn aanspraak op loon voor een betrekkelijk korte tijd, wanneer hij ten gevolge van ziekte of een ongeval verhinderd is geweest zijn arbeid te verrichten. Dit geldt niet als de ziekte of het ongeval door schuld of opzet van de werknemer is veroorzaakt.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidVrijdag 31 Januari 2020
De werkgever kan slechts boete stellen op de overtreding van voorschriften die zijn vastgesteld in het reglement, als de boete duidelijk in het reglement is aangegeven. De overeenkomst of het reglement, waarbij boete is bedongen, moet nauwkeurig de bestemming van de boeten vermelden. De boeten mogen absoluut niet strekken tot persoonlijk voordeel van de werkgever.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidDonderdag 30 Januari 2020
Een verklaring van de werknemer aan zijn werkgever, waarbij hij zich vooraf verplicht om zich te houden aan een nog op te stellen reglement of akkoord te gaan met elke toekomstige wijziging van een bestaand reglement, is nietig. Zo een verklaring is van nul en generlei waarde.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidWoensdag 29 Januari 2020
Indien gedurende de dienstbetrekking een reglement wordt vastgesteld of het bestaande wordt gewijzigd, is dit nieuwe of dit gewijzigde reglement voor de werknemer slechts verbindend, indien een volledig exemplaar van het ontwerp daarvan of van de wijzigingen hem kort voor de vaststelling gedurende tenminste 14 dagen kosteloos ter inzage is verstrekt. Indien de werknemer, na vaststelling van het nieuwe of van het gewijzigde reglement, mededeelt, dat hij zich daarmede niet verenigt, wordt dit aangemerkt als een opzegging van de dienstbetrekking uiterlijk tegen de dag, waarop het nieuwe of het gewijzigde reglement in werking zal treden.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidDinsdag 28 Januari 2020
Een door de werkgever vastgesteld reglement moet kosteloos aan de werknemer worden verstrekt. Het reglement moet op een voor de werknemer gemakkelijk toegankelijke plaats zodanig worden opgehangen dat het duidelijk leesbaar is. Het reglement is slechts verbindend, voor zover de inhoud niet in strijd is met de door de werknemer aangegane arbeidsovereenkomst.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidMaandag 27 Januari 2020
Een door de werkgever vastgesteld reglement is voor de werknemer slechts verbindend, indien het in de Nederlandse taal is vastgesteld en indien de werknemer schriftelijk heeft verklaard zich met dat reglement te verenigen.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidZaterdag 25 Januari 2020
Zowel werkgever als werknemer kan de dienstbetrekking zonder opzegging of zonder inachtneming van de voor opzegging geldende bepalingen doen beëindigen, maar de partij die opzegt is schadeplichtig als de wederpartij daarin niet toestemt. Dit geldt niet als er sprake is van beëindiging van de dienstbetrekking wegens dringende redenen.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidVrijdag 24 Januari 2020
Wanneer de werknemer bij het aangaan van een dienstbetrekking de werkgever heeft misleid door het vertonen van valse of vervalste getuigschriften, of deze opzettelijk valse inlichtingen heeft gegeven over de wijze waarop zijn vorige dienstbetrekking is geëindigd, kan dit tot gevolg hebben dat de werkgever de dienstbetrekking met hem beëindigd, meteen nadat hij er achter is gekomen dat hij door zijn werknemer om de tuin is geleid.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidDonderdag 23 Januari 2020
De werkgever is verplicht om de werkplaats, werktuigen en gereedschappen waarmee arbeid wordt verricht, zodanig in te richten en te onderhouden waardoor er geen ongelukken kunnen plaatsvinden. Hij moet eveneens ervoor zorgen dat er goede en duidelijke voorschriften zijn hoe om te gaan met de werktuigen en gereedschappen in zijn bedrijf.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidWoensdag 22 Januari 2020
Het is verboden uitzendkrachten ter beschikking te stellen aan een bedrijf zonder een verleende vergunning van het ministerie van Arbeid. Uitzendbureaus zijn verplicht een vergunning aan te vragen bij het ministerie van Arbeid alvorens uitzendkrachten uit te lenen. Voor de aanvraag van de vergunning kan het uitzendbureau terecht bij de Afdeling Vergunningen Intermediairs (AVI) aan de Eduard Brumastraat 52. Ook kan er gebeld worden op het nummer 8759304.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidDinsdag 21 Januari 2020
Het heeft iets meer tijd gevergd dan aanvankelijk gedacht om het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof operationeel te maken. Dit is de reden waarom de deadline niet is gehaald om het Fonds in november 2019 te operationaliseren. De voorbereidende werkzaamheden hiertoe verkeren intussen in een vergevorderd stadium. De opgetreden stagnatie bij het opstarten van het fonds vormt echter geen stremming op de “Wet Arbeidsbescherming Gezin” die al in werking is getreden. Als u nu gebruik wenst te maken van uw ouderschapsverlof mag dat, echter kan de doorbetaling niet worden geëffectueerd totdat het fonds operationeel wordt gemaakt. Het ministerie legt thans de laatste hand aan de opstart van het fonds.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidMaandag 20 Januari 2020
Het ministerie van Arbeid benadrukt dat de werkgever het ouderschapsverlof moet verlenen aan zijn werknemer overeenkomstig de wet indien de werknemer dat wenst. Het ministerie is ervan bewust dat de werknemer nu voor een dilemma staat bij het opnemen van het verlof aangezien de doorbetaling nog niet kan worden geëffectueerd door het feit dat er stagnatie is opgetreden bij de opstart van het Fonds Voorziening Ouderschapsverlof. Indien de werknemer in deze situatie ervoor kiest om het ouderschapsverlof op te nemen zal dat zonder doorbetaling geschieden. Doorbetaling met terugwerkende kracht zal ook niet mogelijk zijn omdat het fonds de maandelijkse bijdragen van zowel werkgever als werknemer ook niet met terugwerkende kracht zal laten geschieden. Het ministerie legt thans de laatste hand aan de opstart van het fonds.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidZaterdag 18 Januari 2020
Over het algemeen is het niet toegestaan dat de werknemer zijn loon overdraagt aan een schuldeiser tot waarborg van een schuld. De werknemer mag het recht op zijn loon, op geen enkele manier toekennen aan een derde. Volmacht tot invordering van het loon, onder welke vorm of welke benaming ook verleend door de werknemer, mag worden ingetrokken door zijn werkgever. Dit geldt niet als er beslag is gelegd op het loon van de werknemer.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidVrijdag 17 Januari 2020
Soms wenst de werkgever geen gebruik te maken van de diensten van zijn werknemer, ondanks de werknemer bereid is zijn werkzaamheden te verrichten. Bijvoorbeeld als een werknemer tijdelijk uit zijn functie is ontheven of wanneer de werkgever zijn werknemer enkele dagen thuis laat blijven om wat voor reden dan ook. In deze gevallen verliest de werknemer zijn aanspraak op loon niet. De werkgever zal dus het loon normaal moeten uitbetalen.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidDonderdag 16 Januari 2020
Indien bij de controle relevante documenten niet ter stond kunnen worden overgelegd door de werkgever, zal de Arbeidsinspectie onverbiddelijk overgaan tot het opleggen van boetes die kunnen worden voldaan buiten proces uiterlijk een dag voor de terechtzitting, anders zal de overtreder zich moeten verantwoorden voor de rechter. De arbeidsinspecteurs mogen niet gehinderd worden in de uitvoering van hun werkzaamheden. Ze zijn volgens de wet bevoegd om tijdens de controle te allen tijde foto’s te maken en beelden te schieten als bewijs. Indien ze hiertoe worden gehinderd zal dat een ernstige overtreding opleveren.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidWoensdag 15 Januari 2020
Het gebeurt soms dat de werknemer door overmacht of door bijzonder omstandigheden verhinderd is om zijn arbeid te verrichten en toch zijn aanspraak op loon blijft behouden. Bijvoorbeeld bij de bevalling van zijn echtgenote of bij het overlijden van een naast familielid of huisgenoot. Evenzo als hij tijdens het werk zijn burgerplicht moet nakomen met betrekking tot de uitoefening van zijn kiesbevoegdheid. De werkgever zal in deze gevallen de werknemer dus normaal het loon moeten uitbetalen.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidDinsdag 14 Januari 2020
De werkgever mag zijn werknemer niet verplichten om zijn loon op een bepaalde wijze te besteden. Ook mag de werkgever de werknemer niet verplichten om zijn boodschappen en benodigdheden bij een bepaald bedrijf of persoon aan te schaffen. Elke overeenkomst tussen de werkgever en zijn werknemer hierover is ongeoorloofd en nietig.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidMaandag 13 Januari 2020
Werkgevers dienen stipt hun verplichtingen met betrekking tot arbeid na te komen. Ook dienen ze inzage te verlenen aan de arbeidsinspecteur(s) in stukken die dienen als bewijs waaruit de nakoming of juistheid van verplichtingen kan worden opgemaakt. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende verplichtingen: het bewijs dat de SOR-verzekering voor alle werknemers is betaald; de Arbeidslijst waaruit de werktijden, de rusttijden en de halve vrije middag per week van het personeel kunnen worden afgelezen; het Arbeidsregister waaruit de namen, geboortedatum, geslacht en nationaliteit van alle werknemers kunnen worden afgelezen.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidZaterdag 11 Januari 2020
De werknemer die op het punt staat een machine te bedienen, is verplicht om tijdig een sein te geven aan zijn medewerkers in de directe omgeving dat hij het “gevaarte” in beweging brengt. Het sein moet duidelijk hoorbaar zijn op de plaats waar de machine zich bevindt. Hierdoor kunnen bedrijfsongevallen voorkomen worden.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidVrijdag 10 Januari 2020
Samengeperste lucht is gevaarlijk en mag nooit met het lichaam in aanraking komen. Maak daarom geen onverantwoorde grappen om kleding, lichaamsdelen of de haren schoon te blazen. Let u erop dat de koppelingen goed zijn bevestigd, voordat u de afsluiter opendraait om de samengeperste lucht in een luchtslang te zetten. Dit om te voorkomen dat de slang losraakt en gevaarlijk gaat zwiepen.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidDonderdag 09 Januari 2020
Mensen met een lichamelijke beperking hebben ook recht op een baan. Onderschat ze niet, want ze hebben verschillende vaardigheden die te gebruiken zijn op de arbeidsmarkt. Over het algemeen vertonen arbeidskrachten met een beperking sterke eigenschappen op de werkvloer. Ze zijn arbeidzaam, vlijtig, serieus, accuraat en gedisciplineerd. Zoekt u naar personeel? Vergeet de groep van personen met een beperking niet!
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidWoensdag 08 Januari 2020
Mocht een bedrijf vanwege reorganisatie gedwongen zijn om over te gaan tot afvloeiing van een aantal werknemers, dan kan zulks met wederzijds goedvinden van de werkgever enerzijds en de betrokken werknemers anderzijds. Is er geen sprake van wederzijds goedvinden, dan behoort de werkgever ontslagvergunning aan te vragen bij het ministerie van Arbeid.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidDinsdag 07 Januari 2020
Werknemers, het is beslist niet zo dat u bij beëindiging van de dienstbetrekking automatisch aanspraak maakt op een uitkering gelijk aan drie maanden loon. Deze opvatting is niet juist! Bij beëindiging van de dienstbetrekking maakt u over het algemeen slechts aanspraak op eventuele tegoeden op resterende verlofdagen en vakantiegeld.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidMaandag 06 Januari 2020
In uw werk kunt u slachtoffer worden van agressie en geweld. Bijvoorbeeld als er een roofoverval wordt gepleegd op de winkel waar u werkt of als u bedreigd wordt door een van uw klanten. Indien u op uw werk te maken krijgt met geweld is het aangeraden om u kalm te houden. Vermijd confrontatie, het beste is dat uw werkgever de politie inschakelt.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidZaterdag 04 Januari 2020
Als werknemers in de regen arbeid verrichten of bij het arbeiden nat kunnen worden, alsook in contact komen met natte of koude oppervlakten, moet de werkgever ervoor zorg dragen dat er voldoende beschutting is tegen nadelige invloeden daarvan. Er moeten voldoende middelen in het bedrijf of op de werkplek aanwezig zijn zoals: vloerroosters, voetbanken, matten, regenmantels, spatschermen, waterdichte handschoenen, alsook hoofdbedekking.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidZaterdag 14 December 2019
Op 22, 24, 25, 26 en 29 december 2019, mogen werknemers geen overwerk verrichten, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Arbeidsinspectie. De algemene toestemming die het ministerie middels een bekendmaking heeft gegeven voor overwerk, is van toepassing op de periode van 16 tot en met 30 december, met uitzondering van de eerder genoemde dagen. Bovendien is de algemene toestemming niet van toepassing op alle bedrijven. Laat u zich informeren door de Arbeidsinspectie als er twijfels zijn.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidVrijdag 13 December 2019
De Arbeidsinspectie zal streng erop toezien dat het maximaal aangegeven aantal uren voor het verrichten van arbeid niet wordt overschreden. Tevens zal strenge controle worden uitgeoefend op de naleving van de bepalingen die betrekking hebben op overwerkvergoeding. Ook zal er op worden toegezien dat werknemers minimaal een half uur schaften, telkens als ze om de vijf uren arbeid hebben verricht.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidDonderdag 12 December 2019
De December Overwerkvergunning die het ministerie van Arbeid heeft uitgevaardigd faciliteert geen ploegendienst. Als een bedrijf in de periode van 16 december tot en met 30 december 2019 “ploegendienst” prevaleert boven “overwerk”, dient het schriftelijk “Goedkeuring Werktijdenregeling” te hebben van het hoofd van de Arbeidsinspectie. Ploegendienst of werken in shift verband houdt in dat de werkgever zijn werknemers in ploegen laat werken. In dat geval mag het personeel niet langer werken dan 8½ uur per dag of 48 uren per week, terwijl de December Overwerkvergunning de mogelijkheid biedt om het personeel 11 tot 13 uren per dag in te zetten.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidWoensdag 11 December 2019
Op bepaalde dagen tussen 16 december en 30 december is het toegestaan om het personeel van onder andere winkels, cafés, en restaurants, maximaal 11 uren per dag arbeid te laten verrichten, terwijl de werknemers van brood- en banketbakkerijen zelfs 13 uren per dag arbeid mogen verrichten. Ter voorkoming van misverstand, wordt op gewezen dat de werkgever verplicht is overwerk te betalen aan zijn werknemers als ze langer worden ingezet.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidDinsdag 10 December 2019
Op bepaalde dagen in de periode van 16 december tot en met 30 december mogen bepaalde bedrijven hun werknemers langer inzetten zonder dat er overwerkvergunning hoeft te worden aangevraagd bij het ministerie. Deze mogelijkheid is geen vrijbrief naar werkgevers toe, om in strijd te handelen met de bepalingen gericht op overwerkvergoeding. Voor overwerk dient minimaal anderhalf maal het vastgesteld loon te worden betaald. Op zon- en feestdagen moet de werkgever tenminste tweemaal het vastgestelde loon betalen. Daarboven dient de werknemer in dezelfde werkweek ook nog een andere vrije dag toegekend te krijgen.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidMaandag 09 December 2019
Het ministerie van Arbeid geeft met de publicatie van de December Overwerkvergunning, toestemming aan bepaalde bedrijven om op bepaalde dagen in de periode van 16 december tot en met 30 december langere werktijden te hanteren voor hun personeel. Indien het een werknemer niet goed uitkomt om overwerk te verrichten in deze periode kan goed werkgeverschap een uitkomst bieden. Het zou niet correct zijn om voor het belang van de werkgever een groot belang van de werknemer te schenden door die te verplichten langer te werken. De Arbeidstip, een uitgave
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidZaterdag 07 December 2019
Wanneer is gedrag zo verwijtbaar dat ontslag gerechtvaardigd is? Er is niet één soort verwijtbaar gedrag. Zo handelt een werknemer die een enkele keer te laat komt niet verwijtbaar, maar kan een structureel te laat komen de werknemer wel degelijk ontslagen worden wegens verwijtbaar handelen. Een keer diefstal bijvoorbeeld op het werk kan wel direct leiden tot ontslag op staande voet.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidVrijdag 06 December 2019
Maak onmiddellijk contact met de Arbeidsinspectie, als u het gevoel heeft dat uw werkgever zich slechts richt op productietargets, zonder rekening te houden met uw veiligheid. Winst maken mag absoluut niet ten koste van uw veiligheid.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidDonderdag 05 December 2019
Als de werkgever een ontslagvergunning heeft gekregen van het ministerie van Arbeid, kan hij overgaan tot het opzeggen van de arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer. Maar voordat de werkgever overgaat tot opzegging is het belangrijk voor beide partijen om eerst te controleren wat de exacte opzegtermijn is.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidWoensdag 04 December 2019
Hoe meer een leidinggevende aan zijn arbeiders aangeeft hoe belangrijk hij veiligheid vindt en dit ook echt uitstraalt en hier naar handelt, des te meer de arbeiders veiligheid ook serieus zullen nemen. Zeggen wat je doet, en doen wat je zegt, is een must. Dit kan alleen als dit ook top-down wordt uitgestraald op de werkplek.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidDinsdag 03 December 2019
Veiligheid belangrijk maken en elkaar aanspreken op onveilig gedrag werkt alleen als dit vanuit de top naar de werkvloer wordt toegepast. Leidinggevenden moeten niet toestaan dat werknemers shortcuts nemen. Ook mogen ze niet zelf de fout begaan om het verkeerde voorbeeld te geven.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidMaandag 02 December 2019
Langdurig zittend of staan werken is niet goed voor uw gezondheid. Het werk moet zodanig worden georganiseerd dat langdurig stil zitten of staan zoveel mogelijk wordt beperkt. Doe gevarieerd werk of neem regelmatig pauzes.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidZaterdag 30 November 2019
Een verklaring van de werknemer aan zijn werkgever, waarbij hij zich vooraf verplicht om zich te houden aan een nog op te stellen reglement of akkoord te gaan met elke toekomstige wijziging van een bestaand reglement, is nietig. Zo een verklaring is van nul en generlei waarde.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidVrijdag 29 November 2019
Neem altijd de volledige bedrijf- en onderhoudsinstructies door van de machines en of motoren die u wenst te gebruiken. Deze instructies bevatten veiligheidsinformatie om u bewust te maken van gevaren die met motoren verband houden, u te informeren over het gevaar van letsel dat verband houdt met deze gevaren en u te vertellen hoe u de kans op letsel kunt voorkomen of verminderen. Het niet opvolgen van instructies kan resulteren in ernstig letsel of zelfs de dood.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidDonderdag 28 November 2019
Aangezien arbeidsinspecteurs ook een opsporingsfunctie hebben, hoeven ze voor het binnentreden van een onderneming geen toestemming te hebben van de werkgever. De arbeidsinspecteurs zijn bevoegd elke plaats waar arbeid wordt verricht of waarvan zij het redelijk vermoeden hebben dat er daar arbeid wordt verricht binnen te treden.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidWoensdag 27 November 2019
De uitzendkracht heeft geen dienstbetrekking met het inleenbedrijf, maar wel met het uitzendbureau. Met andere woorden: de uitzendkracht is in dienst van het uitzendbureau. Het uitzendbureau is daarom verantwoordelijk voor het loon van de uitzendkracht en voor zijn secundaire arbeidsvoorwaarden zoals ziektekostenverzekering en pensioen.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidDinsdag 26 November 2019
Het is over het algemeen verboden om een werknemer arbeid te doen verrichten langer dan 8½ uur per dag of 48 uren per week.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidMaandag 25 November 2019
Wanneer de werknemer hardnekkig weigert te voldoen aan redelijke bevelen of opdrachten, kan dat hem zijn ontslag op staande voet betekenen. Dit geldt ook wanneer hij op grovelijk wijze zijn plichten veronachtzaamt welke de arbeidsovereenkomst hem oplegt.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidZaterdag 23 November 2019
Toon goede werknemerschap door bijvoorbeeld op tijd op het werk te verschijnen; door 100 procent van de tijd gedurende werkuren te besteden aan bedrijfsaangelegenheden; en door de apparatuur en andere middelen van het bedrijf met zorg te behandelen.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidVrijdag 22 November 2019
Werklokalen moeten voldoende verlichting hebben. Een goede hoeveelheid licht op de werkplek maakt het werken prettiger. Voldoende licht op de werkplek kan zorgen voor productievere werknemers. Op de werkplaats waar de arbeid wordt verricht, dient echter het rechtstreeks invallend zonlicht te worden geweerd.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidDonderdag 21 November 2019
Er zal sprake zijn van een vaste dienstbetrekking als de eerste tijdelijke dienstbetrekking van bijvoorbeeld 2 jaar, wordt opgevolgd door een tweede contract, tenzij de onderbreking tussen de twee overeenkomsten langer is dan 3 maanden.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidWoensdag 20 November 2019
Luchtverversing op het werk is essentieel. Luchtverversing is het afvoeren van de binnenlucht en het toevoeren van verse buitenlucht. Door met regelmaat de lucht te verversen binnen de werkruimte, zorgt u voor een schone en gezonde werkomgeving. Door bijvoorbeeld openingen te maken in wanden kan verontreinigde lucht afgevoerd worden en tegelijkertijd verse lucht aangevoerd worden.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidDinsdag 19 November 2019
De Arbeidsinspectie is bevoegd werkzaamheden van een bedrijf stop te zetten indien er sprake is van onmiddellijk gevaar voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers. Als de werkgever het niet eens is met de stopzetting kan hij hiertegen in beroep gaan bij de minister van Arbeid. Het in beroep gaan bij de minister heeft geen schorsende werking.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidMaandag 18 November 2019
De werknemer heeft recht op schaften. Na ten hoogste 5 uren arbeid te hebben verricht, moet hij in de gelegenheid worden gesteld door zijn werkgever om minstens een half uur te pauzeren om iets te eten of om even uit te rusten.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidZaterdag 16 November 2019
De arbeidsovereenkomst is vormvrij, met andere woorden het is niet gebonden aan een bepaalde vorm. Deze kan dus zowel mondeling als schriftelijk worden aangegaan. Voor de bewijsvoering wordt aangeraden om liever een schriftelijke arbeidsovereenkomst aan te gaan. Deze moet in 2- voud worden opgemaakt, waarvan een exemplaar bestemd is voor de werknemer.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidVrijdag 15 November 2019
Het dragen van een veiligheidshelm is niet altijd verplicht, maar is vaak wel aan te raden. Zorg voor een goed passende helm die geschikt is voor het werk dat wordt gedaan.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidDonderdag 14 November 2019
De werkgever dient ervoor zorg te dragen dat alle ladders die in zijn onderneming gebruikt worden, vervaardigd zijn van deugdelijk materiaal, rekening houdend met het gewicht van de werknemers en gereedschappen die ze op de ladders mee dragen. De ladders moeten steeds in goede staat van onderhoud verkeren. Zulks is noodzakelijk om ongevallen te voorkomen.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidWoensdag 13 November 2019
Calamiteiten op het werk zoals brand of ontploffingen kunnen escaleren tot een bedreigende situatie. Met een  bedrijfsnoodplan  en een goed voorbereid intern crisisteam kan bedrijfsschade en het menselijk leed zoveel mogelijk worden beperkt.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidDinsdag 12 November 2019
Het veilig werken begint bij de basis, namelijk een gezonde en veilige werkplek. Met passende maatregelen en goede werkinstructies, kunt u het risico op ongelukken verkleinen.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidMaandag 11 November 2019
Maandag 11 november 2019 Het is uw plicht om goed te presteren op het werk, maar het mag niet ten koste gaan van uw veiligheid en gezondheid. Werk bijvoorbeeld niet te lang door en als de werksituatie onveilig is stop dan met werken tot het probleem is opgelost. Maak geen grappen met uw gezondheid en veiligheid!
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidZaterdag 09 November 2019
Neem altijd de volledige bedrijf- en onderhoudsinstructies door van machines en of motoren die u wenst te gebruiken. Deze instructies bevatten veiligheidsinformatie om u bewust te maken van gevaren die met motoren verband houden, u te informeren over het gevaar van letsel dat verband houdt met deze gevaren en u te vertellen hoe u de kans op letsel kunt voorkomen of verminderen. Het niet opvolgen van instructies kan resulteren in ernstig letsel of zelfs de dood.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidVrijdag 08 November 2019
De werkneemster die zwangerschaps- en bevallingsverlof heeft genoten, heeft het recht om terug te keren naar het werk en wel in dezelfde dan wel een gelijkwaardige functie en met behoud van tenminste dezelfde beloning en voorzieningen.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidDonderdag 07 November 2019
Als de werkgever de dienstbetrekking beëindigt, heeft de werknemer op de dag waarop het ontslag ingaat, o.a. recht op zijn resterende verlofdagen omgezet in een geldbedrag. Ook dient de werkgever hem de vakantietoelage uit te keren. Het is niet toegestaan om de resterende verlofdagen te verrekenen met de opzegtermijn.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidWoensdag 06 November 2019
Zowel werkgever als werknemer zijn bevoegd bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst een proeftijd te bedingen. De proeftijd mag ten hoogste 2 maanden bedragen. Een proeftijd van 3 maanden is dus ongeldig. Ook is het niet toegestaan een proeftijd te verlengen om wat voor reden dan ook. Tijdens een proeftijd mogen beide partijen een einde maken aan de dienstbetrekking zonder inachtneming van de opzegtermijn, evenmin zal een schadeloosstelling verschuldigd zijn.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidDinsdag 05 November 2019
Het is een werkgever verboden om een uitzendkracht via verschillende uitzendbureaus aaneensluitend te laten werken voor hem of in zijn bedrijf. Als de werkgever tevreden is over de uitzendkracht wordt verwacht dat hij met deze persoon een arbeidsovereenkomst aangaat, waardoor de tussenkomst van een uitzendbureau overbodig zal zijn.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidMaandag 04 November 2019
Aangezien arbeidsinspecteurs ook een opsporingsfunctie hebben, hoeven ze voor het binnentreden van een onderneming geen toestemming te hebben van de werkgever. De arbeidsinspecteurs zijn bevoegd elke plaats waar arbeid wordt verricht of waarvan zij het redelijk vermoeden hebben dat er daar arbeid wordt verricht binnen te treden.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidZaterdag 02 November 2019
Afspraken in een cao zijn vaak gunstiger dan arbeidsvoorwaarden in de wet. Zo kan bijvoorbeeld het loon in een cao hoger zijn dan het minimumloon of krijgen werknemers meer vakantiedagen toegekend dan het wettelijke minimum. De cao zorgt voor rechtszekerheid en arbeidsrust. Zowel werkgevers als werknemers hebben gezamenlijk belang bij een cao. Zo hoeven werkgevers en werknemers niet individueel te onderhandelen, maar het is de vakorganisatie die namens alle werknemers in het bedrijf de onderhandeling voert.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidVrijdag 01 November 2019
Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst moet geregeld zijn: de gezagsverhouding, de te verrichten arbeid of taakomschrijving, de werktijden, de hoogte van het loon en de duur van de overeenkomst.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidDonderdag 31 Oktober 2019
Langdurig zittend of staan werken is niet goed voor uw gezondheid. Het werk moet zodanig worden georganiseerd dat langdurig stil zitten of staan zoveel mogelijk wordt beperkt. Doe gevarieerd werk of neem regelmatig pauzes.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidWoensdag 30 Oktober 2019
Een arbeidsovereenkomst tussen echtgenoot en echtgenote is nietig. Een dergelijke dienstbetrekking zou in contrast staan met de gelijkwaardigheid die er bestaat tussen partners in het huwelijk. Dit is niet van toepassing op concubines.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidDinsdag 29 Oktober 2019
Een beding in een arbeidsovereenkomst dat de werknemer zonder te weigeren alle in het bedrijf voorkomende werkzaamheden zal verrichten, is erg vaag en dus niet toegestaan.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidMaandag 28 Oktober 2019
De werknemer is verplicht de arbeid zelf te verrichten, tenzij de werkgever in afwijking van de regel toestemt. De vervanging moet dan een uitzondering zijn, want de regel is dat de werknemer zelf de arbeid verricht.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidZaterdag 26 Oktober 2019
Het is verboden dat uw werkgever ongelimiteerd arbeidscontracten met u verlengd. Voor langdurige arbeidscontracten voor bepaalde tijd, is er een grens vastgesteld van 24 maanden. Bij verlenging van het contract vanaf de 25 ste maand is er sprake van een dienstbetrekking voor onbepaalde tijd. In dit geval maakt het niet uit of het gaat om de eerste, tweede of derde verlenging van het contract.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidVrijdag 25 Oktober 2019
Is uw arbeidscontract verlengd? Er zal sprake zijn van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, als vorige contracten en het huidig contract met dezelfde werkgever de 24 maanden hebben overschreden.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidDonderdag 24 Oktober 2019
Er is sprake van een aaneenschakeling van arbeidscontracten als deze elkaar binnen 3 maanden opvolgen. Dus als uw werkgever na verloop van het eerste contract u naar huis stuurt, om u bijvoorbeeld na een maand of twee maanden weer een contract aan te bieden, is er sprake van verlenging of van een tweede contract. Over het algemeen zal bij verlenging van het derde contract sprake zijn van een dienstbetrekking voor onbepaalde tijd.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidWoensdag 23 Oktober 2019
Als een arbeidscontract voor bepaalde tijd stilzwijgend is overgegaan in een contract voor onbepaalde tijd, zal de werkgever bij beëindiging van de dienstbetrekking een ontslagvergunning moeten aanvragen bij het ministerie van Arbeid.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidDinsdag 22 Oktober 2019
Uw werkgever mag niet oneindig korte arbeidscontracten van bijvoorbeeld 6 maanden met u aangaan. Bij de derde verlenging is er automatisch sprake van een dienstbetrekking voor onbepaalde tijd.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidMaandag 21 Oktober 2019
Korte arbeidscontracten voor bepaalde tijd van bijvoorbeeld 6 maanden, mogen maar twee keren worden verlengd met dezelfde werknemer. Bij de derde verlenging geldt automatisch dat het contract is aangegaan voor onbepaalde tijd.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidZaterdag 19 Oktober 2019
Wanneer de werkgever een ontslagvergunning aanvraagt wegens onvoldoende functioneren van de werknemer, dan zal de werkgever aan de Ontslagcommissie duidelijk moeten maken waaruit de ongeschiktheid van de werknemer voor die functie is gebleken. Ook moet de werkgever duidelijk kunnen aangeven wat er gedaan is om het functioneren van de werknemer te verbeteren.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidVrijdag 18 Oktober 2019
Een werkgever mag een ontslagvergunning aanvragen als er sprake is van ‘in de persoon gelegen redenen’. In de persoon gelegen redenen kunnen bijvoorbeeld zijn: onvoldoende functioneren van de werknemer, langdurige ziekte, regelmatig verzuim of een verstoorde arbeidsrelatie.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidDonderdag 17 Oktober 2019
Elke werknemer is verplicht om zijn werkzaamheden naar beste vermogen te verrichten. Hierbij moet hij in acht nemen de regels die in de onderneming zijn vastgesteld bij CAO of reglement. Deze regels geven o.a. aan wat de aard en de omvang van de te verrichten werkzaamheden zijn. Is er echter niets hieromtrent vastgesteld, dan geldt het gebruik dat gehanteerd wordt in de onderneming
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidWoensdag 16 Oktober 2019
Het werken met elektriciteit kan leiden tot verwondingen en zelfs tot elektrocutie. Vooral in een vochtige werkomgeving treden extra risico’s op. Controleer daarom regelmatig de veiligheid van de kabels en vervang terstond beschadigde kabels. Dit geldt ook voor apparaten die niet goed functioneren
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidDinsdag 15 Oktober 2019
De werkgever is verplicht gedurende de vakantiedagen aan de werknemer, naast zijn loon een vakantietoelage te betalen. De minimale vakantietoelage is gelijk aan de helft van het loon waarop de werknemer gedurende de vakantiedagen aanspraak heeft (formule: 50 % x aantal vakantiedagen x dagloon). Voor het berekenen van de vakantietoelage wordt uitgegaan van het loon dat de werknemer verdient op het moment dat de toelage wordt uitbetaald.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidMaandag 14 Oktober 2019
Altijd eerst uw probleem of klacht op een correcte en beleefde manier bespreken met uw werkgever. Met andere woorden: maak uw punt, maar verstoor de werkrelatie niet. Zoek ook hulp bij de vakbond als die er is. Als uw werkgever onwillig blijft, kunt u met uw klacht naar het Juridisch Bureau van de Arbeidsinspectie.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidZaterdag 12 Oktober 2019
De werkgever mag de werknemer niet verplichten om zijn loon of een deel van zijn loon op een bepaalde wijze te besteden. Hij mag zijn werknemer ook niet verplichten om zijn boodschappen of spullen bij een bepaalde winkel of bij een bepaalde persoon aan te schaffen. Hebben partijen een overeenkomst hieromtrent gesloten dan is deze overeenkomst ongeoorloofd en nietig.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidVrijdag 11 Oktober 2019
Tijdens de proeftijd kan zowel de werkgever als de werknemer het contract zonder opgaaf van reden, per direct beëindigen. Er is pas sprake van een proeftijd als die aan het begin van de dienstbetrekking is bedongen. De proeftijd mag niet langer dan 2 maanden duren.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidDonderdag 10 Oktober 2019
Ontslag op staande voet is in feite een opzegging van de arbeidsovereenkomst. Zowel werkgever als werknemer mag per direct de dienstbetrekking beëindigen als er dringende redenen aanwezig zijn. Er wordt dus geen opzegtermijn in acht genomen.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidWoensdag 09 Oktober 2019
Houdt u rekening met uw salaris en laat u zich niet verleiden door aantrekkelijke huurkoop mogelijkheden die via de media op u afkomen. Het geld dat u zou betalen aan een lening of huurkoop is met de rente vaak veel meer dan de waarde van het aangekochte product. Houd je loon en uitgaven in balans en denk ook aan een appeltje voor de dorst in moeilijke tijden.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidDinsdag 08 Oktober 2019
Het ontslag op staande voet dient aan een aantal strikte voorwaarden te voldoen. Zo moet er sprake zijn van een dringende reden, het ontslag moet onverwijld gegeven worden en de dringende reden moet de werknemer onverwijld meegedeeld worden.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidMaandag 07 Oktober 2019
Een ontslag op staande voet kan pas gegeven worden als er sprake is van een zogenaamde dringende reden. U moet hierbij denken aan een ernstige verwijtbare gedraging van de werknemer zoals: diefstal, verduistering, mishandeling of een grove belediging. Ook werkweigering kan een reden voor ontslag op staande voet opleveren.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ArbeidContact ons

Adres: Arabistraat 7 - Geyersvlijt - Suriname
Telefoon: +597 450052 / +597 459336 / +597 459332
Fax: +597 452992
E-mail: sivis2013@gmail.com