50 jaar Vakbonds educatie in Suriname

Tips


20220524 20220523 20220507 20220506 20220505 20220504 20220503 20220502 20220430 20220429 20220428 20220427 20220426 20220425


Dinsdag 24 Mei 2022
Houd rekening met jouw omgeving en doe geen dingen die collega's storen en kwetsen of waaraan ze aanstoot nemen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 23 Mei 2022
Alleen ga je snel, maar met trouwe vrienden ga je verder in het leven.
Maandag 23 Mei 2022
Goed werkgeverschap houdt in dat de werkgever zich zorgvuldig gedraagt tegenover zijn werknemers en dat hij geen misbruik maakt van de sterke positie die hij als werkgever heeft.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 07 Mei 2022
Houd rekening met beperkingen van werknemers met een handicap of chronische aandoening bij het maken van taakomschrijvingen en roosters. Laat het werk passen bij wat die werknemer kan doen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 06 Mei 2022
Op straat hangen kan jouw toekomst in gevaar brengen.
Vrijdag 06 Mei 2022
Een vrouw mag niet ontslagen worden vanwege een zwangerschap en moet de werkgever rekening houden met mogelijke gevaren voor de zwangere vrouw en het ongeboren kind. Bijvoorbeeld mag ze niet tillen en bukken.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 05 Mei 2022
Maakt u grappen over de geaardheid van uw collega? U maakt zich dan schuldig aan pesten en discriminatie op het werk. Stop met elke vorm van discriminatie op het werk, zowel direct als indirect.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 04 Mei 2022
Als jouw ouders hun uiterste best doen om jou een succesvolle toekomst te bieden, ben je al één van de gezegende mensen op aarde.
Woensdag 04 Mei 2022
Elke vorm van pesten van een collega kan hem/haar onzeker maken en zijn of haar gevoel van eigenwaarde aantasten. Stop daarom met het bespotten, minachten, uitschelden, bedreigen, kleineren, vernederen en/of buitensluiten van jouw collega.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 03 Mei 2022
Om vast te stellen of een opmerking of een handeling grensoverschrijdend is op de werkvloer, is het belangrijk om te dit te bekijken vanuit het oogpunt van het slachtoffer, dus niet van de dader.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 02 Mei 2022
Wees tevreden met jouw huidige zegeningen/ kansen, maar kies er wel altijd voor naar een beter leven te streven.
Maandag 02 Mei 2022
Grensoverschrijdend gedrag op het werk zijn handelingen die niet geaccepteerd worden door jouw collega die zich in zijn eer gekrenkt voelt. Degene die ermee wordt geconfronteerd bepaalt of het gedrag ongewenst en onaangenaam is.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 30 April 2022
Grapjes maken naar een collega toe of een collega een brasa geven hoeft niet per definitie grensoverschrijdend te zijn, zolang de ander het maar goedkeurt.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 29 April 2022
Leer een goed voorbeeld voor jouw familieleden te zijn.
Vrijdag 29 April 2022
De persoon die op een ongewenste manier is bejegend door zijn collega heeft uiteraard zelf de keus of deze direct een klacht indient of om het probleem met de collega in eerste instantie uit te praten.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 28 April 2022
Merk je dat jouw collega aanstoot neemt aan een grapje of opmerking van je? Bied je verontschuldigingen terstond aan en geef de garantie aan jouw collega dat het niet meer zal gebeuren en dat je op een correcte manier de werkrelatie zal voorzetten.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 27 April 2022
Zorg ervoor dat jouw ouders actief betrokken zijn in jouw scholing en in het vormen van jouw persoonlijkheid.
Woensdag 27 April 2022
Als een werknemer zijn werkgever of zijn collega mishandelt, grovelijk beledigt, of op ernstige wijze bedreigt, loopt hij het risico op staande voet te worden ontslagen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 26 April 2022
Als dader en slachtoffer die betrokken zijn bij een geval van ongewenst gedrag op het werk besluiten om onderling tot een vergelijk te komen, is het belangrijk dat ze met elkaar afspreken onder welke voorwaarden beide verder met elkaar kunnen werken.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 25 April 2022
Wees gehoorzaam tegenover jouw ouders, maar wees ook in staat kritische keuzes te maken als jouw ouders geen positieve invloed op jouw leven hebben.
Maandag 25 April 2022
Krijg je te maken met ongewenst gedrag op het werk? Spreek de persoon terstond aan op zijn/ haar gedrag. Blijf de persoon doorgaan? Aarzel dan niet om een officiële klacht in te dienen tegen de persoon.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 23 April 2022
Beleid tegen ongewenst gedrag op het werk dient enerzijds gericht te zijn op het zo veel mogelijk voorkomen van ongewenste omgangsvormen en anderzijds op adequate procedures om ongewenste omgangsvormen te stoppen en herhaling ervan te voorkomen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 22 April 2022
Ongeacht jouw thuissituatie, maak het beste van jouw Ieven.Laat het je niet weerhouden en laat jouw thuissituatie altijd een motivatie zijn om een beter leven te leiden.
Vrijdag 22 April 2022
Een klachtstructuur binnen uw bedrijf kan helpen dat medewerkers incidenten van ongewenst gedrag direct aankaarten en dat de collega die zich schuldig hieraan heeft gemaakt terstond wordt aangesproken op zijn ongewenst gedrag.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 21 April 2022
Uw personeel moet voorgelicht zijn over het herkennen en aanpakken van pesten, arbeidsdiscriminatie en seksueel overschrijdend gedrag. Zorg daarom voor regelmatige voorlichting hieromtrent aan uw personeel.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 20 April 2022
Zorg ervoor dat jij een betere thuissituatie voor jouw kinderen creëert door jezelf te ontwikkelen.
Woensdag 20 April 2022
Uw bedrijf heeft gedragsregels nodig die ervoor zorgen dat iedereen weet wanneer er sprake is van pesten, arbeidsdiscriminatie en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Gedragsregels dragen bij aan een sociaal veilig werkklimaat.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 19 April 2022
Om ongewenste gedragingen op het werk te voorkomen, is het belangrijk om gedragsregels te hebben in uw bedrijf voor onderlinge communicatie en hoe met elkaar om te gaan op de werkvloer.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 18 April 2022
Indien je ouders hebt die hun best doen jouw studie te betalen, is het noodzakelijk om gretig gebruik van deze kans te maken. Niet een ieder heeft de mogelijkheid om naar school te gaan.
Maandag 18 April 2022
Heeft u veel jonge vrouwen in dienst? Let dan extra op het tegengaan van zwangerschapsdiscriminatie.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 16 April 2022
Je kunt op verschillende manieren melding maken van seksueel ongewenst gedrag. Dit kan onder andere bij uw leidinggevende, de maatschappelijk werker in uw bedrijf als die er is, een vertrouwenspersoon of de bedrijfs- of huisarts. Accepteer geen ongewenst gedrag, maak er in ieder geval melding van.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 15 April 2022
Accepteer geen onbekend vriendschapsverzoek, want het kan gevaren opleveren voor jouw &persoonlijke gegevens en privacy.
Vrijdag 15 April 2022
Ga na of andere collega's of medewerk-ers ook last hebben van de persoon die jou seksueel intimideert. Samen sta je sterker!
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 14 April 2022
Het is verstandig om gebeurtenissen die als seksuele intimidatie ervaren worden op schrift te stellen en zo nodig een dossier bij te houden.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 13 April 2022
Plaats of bekijk motiverende teksten/video's op sociale media.
Woensdag 13 April 2022
Ongewenste intimiteiten ontwikkelen zich vaak langzaam, waardoor een grens soms moeilijk is te trekken. Het slachtoffer bepaalt de grens. Wacht niet te lang, hoe eerder wordt ingegrepen, hoe beter.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 12 April 2022
Het is van belang om de collega die seksueel geïntimideerd wordt zo veel mogelijk te steunen door hem/haar serieus te nemen, medeleven te tonen, en aan te moedigen om hulp in te schakelen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 11 April 2022
Doe niet mee aan gekke en krankzinnige sociale mediatrends, want ze kunnen jouw leven in reëel gevaar brengen.
Maandag 11 April 2022
Bied werknemers de mogelijkheid en gelegenheid om te spreken met een vertrouwenspersoon als ze seksuele intimidatie ervaren.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 09 April 2022
Spreek daders die zich schuldig maken aan seksuele intimidatie aan op hun gedrag.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 08 April 2022
Het verstrekken van persoonlijke informatie op sociale media kan gevaarlijk zijn als de privacy instellingen niet goed zijn ingesteld.
Vrijdag 08 April 2022
Stel binnen uw bedrijf een beleid op waarin duidelijke sancties, schorsing, en officiële waarschuwing staan op het seksueel intimideren van collega's en medewerkers.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 07 April 2022
Laat uw werknemers duidelijk weten dat seksuele intimidatie onder geen enkele voorwaarde geaccepteerd wordt.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 06 April 2022
Pest anderen niet, ook niet via sociale media.
Woensdag 06 April 2022
Als u zich als werknemer schuldig maakt aan dronkenschap of aan het gebruik van drugs of aan diefstal, verduistering, bedrog of aan andere misdrijven op het werk, kan de werkgever u op staande voet ontslaan.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 05 April 2022
Seksuele intimidatie op het werk kan veroorzaakt worden door collega's en leidinggevenden, maar ook door klanten en cliënten. Bij seksuele intimidatie gaat men over jouw grens. Geef daarom ondubbelzinnig jouw grens aan.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 04 April 2022
Besteed meer tijd aan het samenzijn met vrienden, dan aan sociale media.
Maandag 04 April 2022
Seksuele intimidatie op het werk is elke vorm van seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander seksueel-getint gedrag zowel verbaal, non-verbaal als fysiek in de werkomgeving, die als ongewenst worden ervaren. Bespreek op het werk hoe seksuele intimidatie te voorkomen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 02 April 2022
Wanneer twee personen elk op zijn eigen ritme tilt, werkt men elkaar eigenlijk tegen. Diegene die als laatste begint, krijgt steeds de meeste belasting te dragen. Dit geldt eveneens voor de kleinste van de twee, daarom moet de collega best ongeveer even groot zijn.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 01 April 2022
Verspil je tijd niet aan onnodige zaken. Verloren tijd krijg je niet meer terug!
Vrijdag 01 April 2022
De werkomgeving moet opgeruimd zijn. Tassen en materialen mogen niet op de grond liggen. Hierover kan je struikelen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 31 Maart 2022
Een waarschuwingsbord met een uitroepteken wordt gebruikt om de aandacht te vestigen op een waarschuwing voor gevaar, bedreiging en het onverwachte. Negeer deze waarschuwing niet!
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 30 Maart 2022
Doe je best op school, investeer in jezelf zodat je zelfstandig wordt.
Woensdag 30 Maart 2022
De schedel met gekruiste beenderen is een veelgebruikt symbool voor vergif en andere bronnen van dodelijk gevaar. Negeer deze waarschuwing niet!
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 29 Maart 2022
Gevaarsymbolen kunnen worden weergegeven met verschillende kleuren, achtergronden, en randen om de aard van het gevaar aan te duiden. Ze dienen in werkplaatsen op herkenbare en duidelijk zichtbare plaatsen te worden aangebracht.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 28 Maart 2022
Sport tenminste drie maal per week, hier word je mentaal en fysiek sterker van.
Maandag 28 Maart 2022
Onderbreek het zittend werken twee of drie keer per uur voor minimaal twee minuten. Het belangrijkste daarbij is opstaan en de benen in actie brengen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 26 Maart 2022
Naar een collega lopen in plaats van mailen; de trap nemen in plaats van de lift; gaan staan als een collega aan het bureau komt voor kort overleg; zijn beweegmomentjes gedurende het werk voor werknemers die tijdens hun werk langdurig zitten.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 25 Maart 2022
Geloof in jezelf, want dat is het fundament van succes!
Vrijdag 25 Maart 2022
Probeer kantoormeubilair op jouw lichaam af te stellen en het gebruik van de muis af te wisselen met de functietoetsen op het toetsenbord. Zo voorkom je gezondheidsproblemen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 24 Maart 2022
Probeer altijd de juiste houding te nemen tijdens zittend werk. Zorg dat beide voeten op de vloer staan, zit rechtop en op 40-50 cm afstand van het scherm. Luister goed naar jouw lichaam en forceer niets bij klachten.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 23 Maart 2022
Het is belangrijk om goed te onderzoeken of een studie bij jou past voordat je een studiekeuze maakt.
Woensdag 23 Maart 2022
Gevaarsymbolen zijn herkenbare en duidelijke symbolen die zijn ontworpen om te waarschuwen voor gevaarlijke stoffen of gevaarlijke locaties. Leer daarom wat de verschillende gevaarsymbolen op etiketten betekenen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 22 Maart 2022
Onjuist gebruik van chemische stoffen kan leiden tot gezondheidsproblemen en/of ongelukken. Daarom is het belangrijk dat u de informatie op de etiketten en/of de verpakking van huishoudchemicaliën vooraf goed doorneemt.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 21 Maart 2022
De beste investering is investeren in jezelf om jouw doelen te bereiken of om succesvol te zijn.
Maandag 21 Maart 2022
Als een product gevaarlijk is voor de gezondheid dient het etiket voorzien te zijn van een gevaarsymbool. Soms ontbreekt het etiket of is het product overgoten in een andere verpakking. Vraag bij twijfel altijd de werkgever of je te maken hebt met een gevaarlijke stof.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 12 Maart 2022
Een machine kan nog zo veilig zijn gemaakt, als de gebruiker er niet veilig mee omgaat, blijft het een gevaarlijk arbeidsmiddel.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 11 Maart 2022
Door veel te lezen vergroot je je algemene kennis.
Vrijdag 11 Maart 2022
Vervang elke helm, welke een harde klap heeft ondergaan, ook als er geen zichtbare schade aan is.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 10 Maart 2022
Een goede veiligheidshelm voorkomt of verkleint het risico op hoofdletsel!
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 09 Maart 2022
In je jeugd is het tijd om je wijsheid en kennis te vergroten.
Woensdag 09 Maart 2022
Vermijd een ongezonde werkhouding. Dit kan leiden tot lichamelijke klachten.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 08 Maart 2022
Met de benen of vrije arm ergens tegen steunen, ontlast de rug bij het tillen van een last. Door het steunpunt verkleint men de hefboom van de last die inwerkt op de rug. Ook wordt het steunvlak groter waardoor een stabiele houding makkelijker is om aan te houden.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 07 Maart 2022
Stap niet zomaar in de auto van iemand die je niet bekend voorkomt.
Maandag 07 Maart 2022
Repareer functionele beschadigingen aan een machine onmiddellijk, voordat er weer ermee wordt gewerkt.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 05 Maart 2022
Om lichamelijke klachten te voorkomen is het verstandig om taken met intensief gebruik van beeldscherm, toetsenbord en/of muis zoveel als mogelijk te beperken. Dit kan door taken af te wisselen, en voldoende pauzes te nemen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 04 Maart 2022
Zorg dagelijks voor voldoende afwisseling
Vrijdag 04 Maart 2022
Zorg dat u met alle functies van de machine vertrouwd bent, voordat u met deze gaat werken.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 03 Maart 2022
Vervang veiligheidssymbolen/ pictogrammen en/of informatielabel terstond zodra ze onleesbaar zijn geworden!
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 02 Maart 2022
Plan vaste momenten in om met schoolwerk aan de slag te gaan.
Woensdag 02 Maart 2022
Werken achter een beeldscherm gaat gepaard met zittend werk wat het risico op gezondheidsproblemen zoals hart- en vaatziekten verhoogt.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 01 Maart 2022
Gebruik een machine uitsluitend voor werkzaamheden waarvoor het ontworpen is.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 28 Februari 2022
Maak een planning voor de dag. Probeer hierin het ritme van normale dagen zoveel mogelijk aan te houden.
Maandag 28 Februari 2022
Til een last met zijn tweeën of gebruik een steekwagen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 26 Februari 2022
Langdurig werken achter een beeldscherm kan gezondheidsklachten aan armen, nek en schouders opleveren. Ook oogklachten komen vaak voor bij langdurig werken achter het beeldscherm.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 25 Februari 2022
Kies je vrienden, en laat je nee een nee zijn (in positieve zin) en je ja een ja (in positieve zin).
Vrijdag 25 Februari 2022
Til een last op een goede manier door jouw rug recht te houden en door jouw knieën te gaan.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 24 Februari 2022
Behandel een ieder met respect zoals jezelf behandels wilt worden, vooral je ouders of verzorgers.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 23 Februari 2022
Behandel een ieder met respect zoals jezelf behandels wilt worden, vooral je ouders of verzorgers.
Woensdag 23 Februari 2022
Bij het tillen van een last door twee personen is het belangrijk dat men gelijktijdig begint te heffen en gelijktijdig de last neerzet.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 22 Februari 2022
Op producten met gevaarlijke ingrediënten staat hoe je veilig met het product omgaat en hoe je het beste kunt handelen als er toch iets mis gaat. Het is daarom belangrijk om deze veiligheidsaanbevelingen te lezen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 21 Februari 2022
Indien je gepest wordt, waar dan ook, vertel het aan je ouders of verzorgers.
Maandag 21 Februari 2022
Veiligheidsschoenen voorkomen verbrijzelde tenen als er per ongeluk iets zwaars op je voet valt.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 05 Februari 2022
In een lawaaierige omgeving draag je gehoorbescherming.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 04 Februari 2022
Ook als jij een bepaalde vaardigheid bezit, moet je dat meestal aantoonbaar kunnen maken met een diploma. Wees hierdoor gemotiveerd om je weer in te schrijven op school of een vakopleiding
Vrijdag 04 Februari 2022
Zet de printer en de prullenbak niet op zitafstand, maar op loopafstand van je vaste zit plek. Door steeds op te staan voorkom je dat je spieren in een vaste houding blijven zitten.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 03 Februari 2022
Voordat je de handboormachine ergens neerlegt, wacht totdat deze tot stilstand is gekomen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 02 Februari 2022
Identificeer kritisch welke factoren ervoor hebben gezorgd dat jij de school hebt verlaten. Als je goed weet welke die zijn kun je die stapvoets oplossen.
Woensdag 02 Februari 2022
Wanneer het tillen niet vermeden kan worden, kan men zware piekbelastingen uitschakelen door het invoeren van een maximumgewicht dat manueel getild mag worden.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 01 Februari 2022
Trek niet met het snoer de stekker uit de contactdoos.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Contact ons

Adres: Arabistraat 7 - Geyersvlijt - Suriname
Telefoon: +597 450052 / +597 459336 / +597 459332
Fax: +597 452992
E-mail: sivis2013@gmail.com